Dags att söka projektbidrag!

Riksföreningen har avsatt pengar till diverse projekt som kretsar och länsförbund vill driva. Nu är det dags att söka pengar för projekt som startas under andra halvåret 2015 och som löper över max 1 år.

Med projekt menas en målfokuserad insats som pågår under en begränsad tid för att lösa/driva speciella uppgifter/frågor. I vissa fall kan det röra sig om bara någon vecka, i andra fall projekt som planeras pågå under flera år. Ett projekt karakteriseras bland annat av att:

  • Det har ett klart definierat mål och syfte
  • Det är avgränsat i tid och pengar
  • Den specifika projektorganisationen upplöses när målen är uppfyllda

Har du någon eller några lämpliga idéer som du skulle vilja driva i kretsen, skriv då en ansökan och lämna till Göteborgskretsens styrelse. Projektbidragen förutsätter ofta att kretsen delfinansierar projektet. Ansökningshandlingar finns på projektbidragssidan på Naturkontakt där du även kan läsa om tidigare projektidéer som beviljats och genomförts.

Styrelsen i Göteborgskretsen vill ha projektansökan senast den 23 mars för att kunna ta ställning till den. Mejla ansökan till info.goteborg@naturskyddsforeningen.se