Göteborg är ute och cyklar

 

Fler göteborgare behöver stiga ur bilen och komma upp på cykelsadeln. Staden behöver på riktigt satsa på cyklister. Därför lanserar Naturskyddsföreningen i Göteborg en cykelkampanj för att lyfta cykelns roll i vardagen, i stadsplaneringen och i klimatomställningen. I kortfilmerna Göteborg är ute och cyklar rullar Kålle och Ada ut på utflykt men stöter ideligen på situationer som aldrig hade varit acceptabla för andra trafikslag: cykelbanor som tar slut i tomma intet, otydliga korsningar och riskfyllda interaktioner med fotgängare. Det måste bli enklare, tryggare och bättre att cykla i Göteborg!

 

 

Varför Göteborg är ute och cyklar

Göteborg är sämsta cykelstaden – I en rapport från Cykelfrämjandet ger cyklisterna Göteborg sämsta betyg av de större kommunerna i Sverige. I Göteborg sker endast 7 % av resorna med cykeln. Detta kan jämföras med Malmö, där 26 % av resorna sker med cykel. Här finns en otrolig potential.

Det måste bli enklare, tryggare och bättre att cykla i Göteborg – Cykelbanor behöver breddas, investeringar i cykel behöver ökas och barn ska kunna cykla säkert till skolan. Idag är det tyvärr varken enkelt, tryggt eller bra att cykla i Göteborg. Vi vill med cykelkampanjen uppmärksamma att Göteborg Stad behöver göra mycket mer. Läs mer om våra politiska krav.

Klimatomställningen – Skälen till att öka cykelresorna och minska bilresorna är flera; det ger bättre luftkvalitet, bättre hälsa, mindre buller, minskad klimatpåverkan och dess infrastruktur är mer yteffektiv och ger plats åt fler bostäder och mer grönska.

 

 

Kålle och Adas cykeläventyr

Genom fem kortfilmer kan du följa med göteborgslegenderna Kålle och Ada när de ska försöka komma iväg på en cykelutflykt. Känner du kanske igen dig?

I rollerna som Kålle ser vi Peter Hjelm och som Ada ser vi Ester Hedlund, stort tack för ert engagemang och er inlevelse!

Skolspåret, Hjällbo

Godhemsgatan, Majorna

Backaplan, Hisingen

Åkareplatsen, Centrum

 

Nu minskar vi biltrafiken och får fler att cykla!

I Göteborg sker endast 7 % av resorna med cykel. 21 % av resorna sker till fots, 30 % med  kollektivtrafik och 43 % med bil (Trafik- och resandeutveckling 2019, Göteborgs Stad*). 

Målsättningen från staden är att andelen av resorna med cykel och gående ska öka från 28 % (2019) till 35 % (2035) det innebär en ökning med 35 % (Trafikstrategin, Göteborgs Stad). Staden vill att andelen resor med bil ska minska till 26 % av samtliga resor, det innebär en minskning med ca 40 %. Detta anser vi är en otillräcklig målsättning för att klara klimatomställningen och för en smart markhushållning där man ger plats för natur och bostäder istället för asfalt. Det här gör varken oss eller Kålle och Ada nöjda.

Vi vill att Göteborgs Stad ska skruva upp ambitionerna. Till 2035 vill vi se att privatbilismen enbart ska stå för 15 % av resorna, vilket innebär 70 % minskning av trafiken. Vi vill se att 40 % av resorna ska ske med kollektivtrafik, 25 % till fots och att minst 20 % sker på cykel. Det innebär att vi vill se att 45 % av resorna ska med cykel eller gång, jämfört med stadens mål om 35 %. Detta går också i linje med Naturskyddsföreningen Hela Sverige ställer om, där städerna måste bidra till att göra den största omställningen i bilkörande för att klara klimatkrisen. Höga ambitioner, men realistiska och nödvändiga.

*Vi har valt att använda statistiken för resande för 2019, då 2020 var ett unikt år som antagligen inte kommer att vara helt representativt.

 

Men hur många cyklar i andra städer?

I jämförelse med andra städer sticker Göteborg verkligen ut som en dålig cykelstad, i alla fall gällande hur många som cyklar. Så här ser det ut i några andra städer:

 

 

Så många fördelar med cykeln

Städer har så mycket att vinna på att satsa på cykling – allt från hälsofördelar till platssparande. 

 • Att bygga för cyklister sparar plats – Att cykla sparar 40 % yta i staden jämfört med en bil. Yta som kan användas för bostäder, grönområden och naturmark. Det är helt enkelt smartare och mer yteffektivt
 • Det är billigt att bygga för cykeln – Nettovinst för samhället 13-22 kronor per satsad krona (Regional cykelplan, Stockholms län)
 • Hälsofördelar – dagens gång- och cykelresor beräknas förhindra cirka 3 500 förtida dödsfall (Trafikverkets årsredovisning, 2015)
 • Säkert – Blir det trafikolyckor är skadorna mindre jämfört med andra trafikslag
 • Mindre buller – Den är tyst och smidig
 • Bättre luftkvalitet
 • Minskad klimatpåverkan
 • Minskad trängsel i kollektivtrafik

 

 

Kålle och Adas drömcykelstad

En cykelvänlig stad planerar sina ytor utifrån cyklistens perspektiv. Det är enkelt att cykla till och från olika målpunkter, för de är nära och lättåtkomliga, till och med för barn, äldre och funktionsnedsatta. Stora barriärer tas bort eller överbyggs. Cyklistens yta är anpassad efter dess olika behov, från stora leveranscyklar till snabba pendlare, med breda banor utan hinder i vägen. Kurvorna är inte för skarpa och sikten är god. Cyklister behöver inte vara oroliga för stölder, för parkeringarna möjliggör säker förvaring, gärna med tak. Nya byggprojekt har kunniga cykelplanerare med sig under hela projektets gång för att upprätthålla god kvalité på framtida ytor. En cykelvänlig stad har krav som måste följas för god cykelstandard, dessa uppdateras kontinuerligt för framtida behov och förutsättningar. Den allmänna hastigheten är låg för att bibehålla hög trafiksäkerhet för stadens barn, äldre och funktionsnedsatta cyklister. För en cykelvänlig stad är anpassad för så många som möjligt.

 • Gott om plats åt cyklister!
 • Jämna, raka och sammanhängande cykelbanor!
 • Enkelt att hitta!
 • Cykla är det snabbaste sättet att ta sig fram!
 • Det är tryggt att cykla!

Göteborgs Stad kan om man bara anstränger sig

På sista cykelutflykten kommer Kålle och Ada tillslut fram till sin picknikplats. Kålle och Ada vill se fler sådanhär cykelbanor med gott utrymme, fin asfalt och service.

Kålle och Ada på Delsjövägen, Örgryte

 

Bygg för cyklister – så kommer de!

Staden behöver bygga för cyklister, för det är så fler hittar upp på cykeln  Det här är våra politiska krav:

 • Sätt högre mål – vi vill att minst 20 % av resorna ska ske på cykel till 2035
 • Öka investeringarna i cykel per capita för ny infrastruktur, drift och underhåll med 50 % – mindre pengar till bilvägar
 • Cykelbanorna i gott skick i hela staden – Bra asfalt, inga gupp och god standard
 • 100 % sammanhängande cykelbanor – Cykelbanan ska aldrig ta slut
 • Skynda på åtgärderna i Handlingsplanen för cykel
 • Minimera konfliktytor mellan gående och cyklister
 • Kravet på bilparkering vid nya bostäder och kontor minskas till nära noll och ersätts med krav på attraktiva cykelrum
 • Trygga cykelbanor för barn till skolan och bilfria zoner runt skolorna
 • Fler och snabbare stambanor/pendelcykelvägar
 • Gröna vågen för cyklister på samtliga huvudstråk
 • Det ska vara lätt att hitta – Bättre och tydligare skyltning
 • Omvandla fler bilgator i staden ge plats åt människor som går och cyklar 
 • Gör det enkelt att hitta ut med cykeln till naturen, satsa på natur- och cykelturism

Det var ett urval av våra krav, läs våra politiska krav för en bättre cykelstad för att ta del av alla.

 

Cykelpolitik -Vad vill de politiska  partierna göra?

Vad vill de politiska partierna göra för cyklisterna i Göteborg, vi skickade i våras ut en enkät. Här är kort deras svar:

Övriga frågor vi ställde

 • Att göra Göteborg till en cykelstad kräver satsningar i infrastrukturen. Hur stor andel av infrastrukturbudgeten satsar ni på cykeln i förhållande till övriga trafikslag?
 • Framtidens cyklister finns redan idag, i våra barn och ungdomar. De som är tio år idag är vuxna om bara ett decennium. Därför är det viktigt att cykling blir ett naturligt inslag för barn och ungdomar i deras vardag.-Hur kan vardagscykling bli ett naturligt inslag för barn & ungdomar enligt ert parti?
 • Att få fler att välja cykeln som det naturliga färdsättet i vardagen kräver insatser av olika slag. Vilka satsningar är enligt ert parti viktigast för att få fler att cykla? (Fler cykelbanor, Säkrare cykelvägar, bättre anslutningar till/från cykelbanor, Fler cykelparkeringar allmänt, Fler stöldskyddsäkrade cykelparkeringar, säkrare cykelvägar för barn, cykelaktivitet för barn och ungdomar inom ramen för skola, parkeringar för cykelkärror och lådcyklar)
 • Att öka antalet cyklister i staden innebär att cykeln måste få ta större plats i förhållande till andra trafikslag. Planerar ert parti att cykeln ska få ta större plats gentemot bilismen och i så fall på vilket sätt?
 • I Cykelprogrammet anges parkeringsnorm för cyklister. Om man bortser från de två stora cykelgaragen som planerats vid centralstationen och Gamlestaden i Handlingsplan 2020 får denna norm en mycket liten plats i planeringen av staden som helhet. Hur viktigt anser ert parti att p-normen implementeras på allvar i staden?

Här är partiernas fullständiga svar: C, Fi, KD, L, MP, S, SD, V,

 

Varför cyklar inte fler göteborgare?

Några av de vanligaste anledningarna till att inte fler cyklar i Göteborg är:

 1. Det är för långt
 2. Har inte tillgång till någon lämplig cykel
 3. För riskfyllt/Hård trafik
 4. Praktiskt besvärligt då jag hämtar/lämnat barn eller gör dagligvaruinköp eller andra ärenden i samband med resan
 5. För dåliga cykelvägar

Undersökning är gjord av Sifo på uppdrag av Göteborgs Stad.

Var behöver staden satsa på bättre cykelbanor?

Felanmäl gärna cykelbanor till Göteborgs stad via deras kontaktcenter eller via appen Cykelstaden

 

Vi kan påverka!

Naturskyddsföreningen i Göteborg engagerar sig stort en mer hållbar stadsutveckling, där har cykeln en självklar plats. Vi arbetar med kampanjer som dessa, men vi kämpar också för bättre detaljplaner där cykeln ska ges mer utrymme. Gå gärna med i vår intressegrupp Stadsplaneringsgruppen och diskutera dessa frågor och påverka framtidens Göteborg. Tillsammans blir vi en starkare förening!

Hur kan du engagera dig?

Organisera dig i Naturskyddsföreningen i Göteborg och Stadsplaneringsgruppen.
Felanmäl bristande cykelbanor via Göteborgs Stad
Skriv ett debattinlägg eller medborgarförslag
Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen

 

Kontaktperson för kampanjen
Oskar Tagesson
oskar.tagesson@gmail.com