Göteborg Kan Grönare

Göteborg behöver ställa om till en hållbar stad med minskad klimatpåverkan, hälsosamma livsmiljöer, cirkulära flöden och en rik biologisk mångfald. Nu planerar staden hur framtidens Göteborg ska se ut och vi har möjlighet att tillsammans vara med och vända riktningen mot ett grönare Göteborg.

 

Varför Göteborg Kan Grönare?

Med grönare menar vi att staden behöver fler stadsträd, fler skyddade naturområden, mindre asfalt, mer tillgänglig natur och sluta bygga på grönområden. Men med grönare menar vi också ett hållbart resande, levande stadsmiljö, cirkulär konsumtion och minskad klimatpåverkan!

 • Klimatnödläge och ekologisk kris. Världen och Göteborg står inför stora miljö- och klimatutmaningar. Vi befinner oss just nu i ett klimatnödläge och ekologisk kris där Göteborgs stad inte når upp till något av de tolv lokala miljökvalitetsmålen. Det behövs nu krafttag på alla nivåer, inte minst när det gäller stadsplanering.
 • Grönt byggs bort, vägar byggs ut och klimatpåverkan byggs in. Den fysiska miljön skapar miljöpåverkan genom resursanvändande, inbyggda beteendemönster och miljöpåverkan på platsen. Hur staden ska se ut och hur mark ska användas planeras nu i en ny översiktsplan. Det nuvarande förslaget på översiktsplanen ser tyvärr inte ut att vända den negativa utvecklingen.
 • Lösningar finns. Staden har en unik möjlighet nu när en ny översiktsplan tas fram att skapa förutsättningar för en hållbar stad. Det blir den genom att bygga klimatsmart, planera för grönt, ställa krav på exploatering, bygga in naturbaserade lösningar samt prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik. Med våra förslag och medborgarnas engagemang kan en grönare översiktsplan bidra till en mer hållbar utveckling.

 

“Det är viktigt att bevara och stärka grönskan när städer förtätas. Grönska kan och bör integreras mer effektivt i planering och riskhantering för att främja ett gott och hållbart stadsliv.”

Sofia Thorsson, professor, Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

 

Framtida Göteborg planeras nu – Vad är en översiktsplan?

Varje kommun har en översiktsplan. Den anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och visar hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Nu håller staden på att ta fram en ny översiktsplan som planeras att fattas beslutas om under 2021. Tills dess kan invånarna och miljöorganisationer vara med och påverka resultatet.

”Att väva in kvalitativ grönska i stadsstrukturen och säkra ekologiska värden måste vara lika högt prioriterat som all annan markanvändning, infrastruktur eller exploatering. Det handlar om barns uppväxtmiljöer, skolgårdar och rekreationsområden liksom skyddade känsliga naturmiljöer. De myllrande våtmarkerna, de bortglömda, vilda kojbyggarsnåren eller de kontemplativa promenadstigarna.”
-Oskar Ivarsson, Landskapsarkitekt, MARELD Landskapsarkitekter AB

Vad tycker Naturskyddsföreningen i Göteborg?

Vi tycker att det är positivt att fokus i den nya översiktsplanen ligger på en nära stad, bygga vid befintlig infrastruktur och att planera för ett förändrat klimat. Men vi ser stora utmaningar med klimatpåverkan från trafiken och konsumtionen, luftföroreningar, buller, exploatering av naturmark, stora brister i grön infrastrukturen och förlust av biologisk mångfald. Med utgångspunkt från Naturskyddsföreningen i Göteborgs strategi för en grön, artrik och hållbar stad har vi flera förslag på hur översiktsplanen kan göra Göteborg grönare. Några av kraven har vi valt att lyfta fram här i kampanjen, men vill du se samtliga förslag läs gärna hela vårt yttrande.

 

”Stadsplanering är ett viktigt verktyg för att minska klimatutsläppen och luftföroreningarna, skapa en levande stad där invånarna möts, minska bilberoendet, en effektiv markanvändning och skapa trygga miljöer för barn. Vi arkitekter och stadsplanerare har ett ansvar att verka för en levande debatt om hållbar arkitektur och städer. För mig blev Sveriges största miljöorganisation en plattform för den debatten. Arkitekter har också möjligheten att berätta och illustrera framtidens stad. Det är en berättelse om en grönare och mer inkluderande stad som kan bli sann om vi engagera oss tillsammans!”

– Oskar Tagesson, Arkitekt SAR/MSA, Semrén & Månsson samt styrelseledamot och sammankallande Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg

 

”En grön, artrik och hållbar stad där människan lever inom planetens gränser och i harmoni med naturen” – Vision, Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen

Våra krav till staden för ett grönare Göteborg

Tjänstemän på stadsbyggnadskontoret behöver revidera förslaget till ny översiktsplan och politiker behöver fatta beslut för en grönare översiktsplan. Här följer våra viktigaste förslag för att vända den ohållbara utvecklingen.

1. Planera för biologisk mångfald – bygg artrik arkitektur

Vi står inför en stor förlust av biologisk mångfald och Göteborgs stad har ett stort ansvar att skydda skogar, åkrar och vattendrag. Vi vill se att staden tar större hänsyn till viktiga och hotade djurarter i arbetet med den nya översiktsplanen, arter som vi benämner som urbana naturvårdsarter. Liksom oss behöver dem mat, viloplatser, infrastruktur och bostad. När vi skyddar hotade och viktiga djurarter skyddar vi också miljöer som göteborgare uppskattar och som är värdefulla för rekreation och återhämtning. Vi uppmanar därför att stadsbyggnadskontoret föreslår fler skyddade naturområden, planera fler gröna samband, ställer krav på utökade naturinventeringar och värdering av ekosystemtjänster vid exploatering samt ger artanalyser och naturinventeringar ett större värde.

 • Prioritera flera urbana naturvårdsarter i översiktsplaneringen och planera grön infrastruktur utefter dessa.
 • Åtgärdsplan för biologisk mångfald i alla stadsdelar.
 • Värdera ekosystemtjänster och artanalyser samt ska utökade naturinventeringar vara standard när det byggs nytt.
 • Bygg grönt – Hög grönytefaktor i varje ny stadsdel.

 

2. Fler gröna samband – bryt barriärer

Med skogar som brinner ned runt om i världen behöver vi återplantera träd så mycket vi någonsin orkar och bevara de återstående gröna sambanden. Trädkantade gator är ett sätt att få in många träd som dessutom förstärker stadsbilden på ett sätt som bidrar inte bara till en ekologiskt stabilare miljö, utan även vår hälsa. Träden bidrar också till att utöka spridningsvägar för den biologiska mångfalden. Vid nya utredningsområden för stadsbebyggelse som ligger nära naturområden bör de anpassas efter ekosystemtjänster, arter och livsmiljöer i området och noggrant studera möjliga gröna samband.

De gröna sambanden gör också det möjligt för en joggingtur, promenad eller vandring i lugna och grönskande stråk mellan större strövområden. Den gröna infrastrukturen är viktig för att bevara och återuppbygga människors förståelse för naturen. Staden behöver i översiktsplanen peka ut fler viktiga gröna samband och visa var insatserna ska göras för att bryta barriärer, såsom motorleder, något som helt saknas i förslaget till nya översiktsplanen. De gröna sambanden främjar den artrikedom som krävs för en ekologiskt frisk miljö.

 • Flera viktiga gröna samband saknas i översiktsplanen; Svarte mossen – Rya skogen – Älven, Slottsskogen-Änggårdsbergen-Sandsjöbacka, Torsviken – Torslanda, Kvillebäcken – Frihamnen/Jubileumsparken, Änggårdsbergen – Ruddalen, Sandsjöbacka – Kusten/havet, Grönstråk längs med Götaälv på både norra och södra sidan av älven.
 • Analyser av gröna samband, sk konnektivitetsanalyser, ska genomföras vid samtliga program och större detaljplaner. 
 • Markera ut var insatser behöver göras för att bryta barriärer för gröna samband.
 • När man bygger ihop staden ska gröna samband bevaras.

 

3. Bygg klimatsmart – bygg mer i trä

Människan mår bra av trä, trä tar oss närmare naturen. Med hjälp av översiktsplanen vill vi att träet åter ska blomstra som byggmaterial i staden. Vi vill att staden främjar klimatsmart byggnation med alla möjliga verktyg som är möjliga att specificera i översiktsplaneringen. Detta för att värna om våra naturresurser och begränsa klimatpåverkan. Staden bidrar på det sättet också till att bygg- och anläggningssektorn kan närma sig målet om netto noll utsläpp av växthusgaser 2045. 

Men räcker skogen för träbyggande och biologisk mångfald? Skogen räcker för ökat träbyggande men vi behöver en rikare mångfald i våra produktionsskogar.  Idag går mer än hälften av det sågade virket på export där kunder runt om i världen ställer låga krav på skogsskötsel. Mer trä i det svenska byggandet ger slutkonsumenten möjlighet att utöva påtryckning på skogsägarna.

Naturskyddsföreningen i Göteborg vill se att den nya översiktsplanen tydligt främjar yteffektivt byggande, minskar klimatpåverkan från nybyggnation genom högre ställda krav, föreskriver nya stadsdelar helt i trä och att staden tar fram en träbyggnadsstrategi.

 • Staden tar fram en träbyggnadsstrategi för att öka träbyggandet.
 • Främja träbyggande i översiktsplanen, genom t.ex. krav på hög andel träbyggnader i nya stadsdelar.
 • Fler och kraftfulla åtgärder som staden kan specificera i översiktsplaneringen för att minska klimatpåverkan från byggnation.

 

4. Klimatsmarta Göteborgare – Konsumtionsbaserade utsläpp måste byggas bort

Naturskyddsföreningen vill se att Sverige och Göteborgs stad blir föregångsland i klimatomställningen och minska utsläppen av växthusgaser till nära noll 2030 och en snabb minskning av konsumtionsrelaterade utsläpp. För att uppnå detta behöver Stadsbyggnadskontoret beskriva konkreta åtgärder för att öka invånarnas klimatsmarta vanor. Göteborgs innerstad, som det ser ut idag, kretsar kring shopping och klimatbelastande konsumtion. Stadskärnor kan istället omvandlas till att främja sociala möten och kultur. Utbyggnaden av stora köpcentra utanför stadskärnan och stadsdelscentrum bidrar till ett ökat bilåkande, ökat shoppande och sämre förutsättningar för ett levande centrum. Istället bör staden planera för att befintliga områden vid köpcentrum med tiden omvandlas till blandad stadsbebyggelse och med återställd naturmiljöer.

 • Ingen mer utbyggnad av stora köpcentra utanför stadskärnan såsom Bäckebol och Sisjön. Dessa områden ska istället transformeras till blandad stadsbebyggelse på sikt, på det sättet skyddas värdefull jord- och skogsmarken från exploatering.
 • Mer cirkulära flöden, gör det lätt att byta, dela och återbruka.
 • Planera för fler shoppingfria aktiviteter såsom sport, dans, löptur, promenad, picknick, grillning, utegymma, kulturutövande och engagemang i föreningsliv.
 • Staden behöver föreslå fler konkreta åtgärder i översiktsplanen för att minska invånarnas konsumtionsbaserade klimatutsläpp.

 

5. Hälsosammare livsmiljö – prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik

Fler verktyg behövs i översiktsplanen för att minska buller och luftföroreningar från trafiken och nå en hälsosam miljö. Det behöver förtydligas att biltrafiken måste minska avsevärt och ett första steg för att nå detta är att stoppa utbyggnad av stora vägprojekt. Istället bör staden satsa på bra cykelvägar, prioritera gående i stadsrummet och övervinna stora barriärer. Att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik bidrar också till en jämställd stadsplanering. Grönska i staden har även en luftrenande förmåga, speciellt med hjälp av lövträd som absorberar partiklar på sina blad. Stadsgrönska kan också bidra till att minska buller och speciellt upplevelsen av buller. Så genom en grönare stad får vi massa ekosystemtjänster som främjar en mer hälsosam miljö.

 • Satsa på gång- och cykel, med sammanhängande cykelbanor och generöst utrymme för gående. Ny tvärförbindelse över älven mellan Linné/Majorna och Lindholmen bör bli en bro så den kan användas av cyklister och gående.
 • Skapa bilfria zoner kring skolor och förskolor.
 • Planera för ett bilfritt centrum och fler gågator.
 • Skrota flera stora vägprojekt i översiktsplanen såsom Torslanda förbindelsen, väg vid Kärra och Hovås.
 • Planera för miljözon klass 2 och 3 och höjd trängselskatt.
 • Minska trafiken genom restriktioner i närhet av parker med mycket buller, såsom Kungsparken och Slottsskogen.

6. Skydda mer natur – bygg inte bort det gröna

Staden har i den nya översiktsplan minskat sina ambitioner att bilda nya naturreservat, de har gått från 13 förslag ner till 6 förslag. Även de få grönytorna i innerstaden bör bevaras och de viktiga kantzonerna runt vattendrag bör bevaras och nya tillskapas runt om i hela Göteborg. Det planeras samtidigt att byggas på flera områden med naturvärden och dessa områden bör ses över. Den biologiska mångfalden är mycket hotad och Göteborgs Stad borde ta ett stort ansvar och höja istället för att minska ambitionerna och prioritera att skydda fler naturområden.

 • Fler förslag på naturreservat, vi föreslår bl.a. Rödbo-Djupedalsterrängen, utvidgning av Ryaskogen, skydda ålgräsängar mellan Brännö och Asperö, Ganlet och Skändla skalgrusbank.
 • Inget grönt ska byggas bort i innerstaden.
 • Flera planerade utbyggnadsområden som inkräktar på grönområden bör utgå från översiktsplanen.
 • Skydda och tillskapa viktiga ekologiska kantzoner runt vattendrag i både lantliga och urbana miljöer i Göteborg.

 

Mitt Gröna Göteborg

Hur tycker du att Göteborg ska bli Grönare? Vilken är din gröna oas i staden? Mitt Gröna Göteborg är ett diskussionsforum för grön stadsplanering där tankar, åsikter och idéer kan delas samt diskussioner kan föras kring Göteborgs framtid.

Göteborgs gröna oaser

Här ser du några av göteborgarnas gröna oaser, smultronställen. Kartan ska inspirerar oss att hitta ut i Göteborgs vackra natur men också de där bortglömda gröna små fickorna i staden som är så viktiga för både oss människor och djur. Kartan blir också ett bra underlag till föreningens arbete för att skydda och bevara viktiga grönområden. Men det är såklart helt anonymt! Så var med och bidra genom att peka ut din gröna oas via formuläret nedan.

Vilken är din gröna oas?

Peka ut ditt gröna smultronställe, skriv varför du gillar det och ge tips till vad politikerna behöver göra för att staden ska bli grönare. Tillsammans med andra medborgare skapar du ett Göteborg med massor av gröna oaser! Det är såklart helt anonymt och vi publicerar inte namn.

Grön stadsplanering – Diskussionsforum

Vill du skriva mer och diskutera grön stadsplanering och hur ditt Göteborg kan bli grönare, gå med i gruppen Mitt Gröna Göteborg. Syftet med gruppen är att invånare ska få en mötesplats där tankar, åsikter och idéer kan delas samt diskussioner kan föras kring Göteborgs framtid. In och skriv!

Mitt Gröna Göteborg – Diskussionsforum på Facebook

 

Vi kan påverka!

Naturskyddsföreningen i Göteborg var med tidigt i samrådsskedet som en arbetsgrupp kring ekologisk hållbarhet och framförde redan då vissa synpunkter som delvis har bemöts. Sen dess har intressegruppen Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg haft två workshops med föreningens medlemmar, där synpunkter har samlats in och skapat underlag till yttrandet som lämnades in i våras. Tillsammans får vi fler idéer och blir en starkare miljörörelse.

Hur kan du engagera dig? 

”I den översiktsplan som staden arbetat fram och som nu bearbetas lägger staden nivån på arbetet lägre än vad vi behöver inom i princip alla viktiga hållbarhetsområden. Under tiden som staden omarbetar planen kan vi påverka detta! För Göteborg och för dess invånare, för klimatet och den hotade biologiska mångfalden är det därför viktigt att du tar möjligheten att göra din röst hörd! Alla synpunkter räknas! Tillsammans har vi kraft att förändra!” 

– Lena Nilsson, ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Kontaktperson för kampanjen

Oskar Tagesson

oskar.tagesson@gmail.com