Göteborg Kan Grönare

Göteborg behöver ställa om till en hållbar stad med minskad klimatpåverkan, hälsosamma livsmiljöer, cirkulära flöden och en rik biologisk mångfald. Nu planerar staden hur framtidens Göteborg ska se ut och vi har möjlighet att tillsammans vara med och vända riktningen mot ett grönare Göteborg.

 

Varför Göteborg Kan Grönare?

Med grönare menar vi att staden behöver fler stadsträd, fler skyddade naturområden, mindre asfalt, mer tillgänglig natur och sluta bygga på grönområden. Men med grönare menar vi också ett hållbart resande, levande stadsmiljö, cirkulär konsumtion och minskad klimatpåverkan!

 • Klimatnödläge och ekologisk kris. Världen och Göteborg står inför stora miljö- och klimatutmaningar. Vi befinner oss just nu i ett klimatnödläge och ekologisk kris där Göteborgs stad inte nådde upp till något av de tidigare tolv lokala miljökvalitetsmålen. Staden också antagit ett nytt klimat- och miljöprogram för 2021-2030 där staden har förpliktat sig att nå 1,5-gradersmålet och minska klimatutsläppen med 10 % per år och med 80 % till 2030. Det behövs nu krafttag på alla nivåer, inte minst när det gäller stadsplanering.
 • Grönt byggs bort, vägar byggs ut och klimatpåverkan byggs in. Den fysiska miljön skapar miljöpåverkan genom resursanvändande, inbyggda beteendemönster och lokal miljöpåverkan. Hur staden ska se ut och hur mark ska användas planeras nu i en ny översiktsplan. Det nuvarande förslaget på översiktsplanen ser tyvärr inte ut att vända den negativa utvecklingen.
 • Lösningar finns. Staden har en unik möjlighet nu när en ny översiktsplan tas fram att skapa förutsättningar för en hållbar stad. Det blir den genom att bevara värdefulla ekosystem, bygga klimatsmart, ställa krav på exploatering, bygga in naturbaserade lösningar samt prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik. Med våra förslag och medborgarnas engagemang kan en grönare översiktsplan bidra till en mer hållbar utveckling.

 

“Det är viktigt att bevara och stärka grönskan när städer förtätas. Grönska kan och bör integreras mer effektivt i planering och riskhantering för att främja ett gott och hållbart stadsliv.”

Sofia Thorsson, professor, Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

 

Framtida Göteborg planeras nu – Vad är en översiktsplan?

Varje kommun har en översiktsplan. Den anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och visar hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Nu håller staden på att ta fram en ny översiktsplan som planeras att fattas beslutas om under 2022. Tills dess kan invånarna och miljöorganisationer vara med och påverka resultatet.

”Att väva in kvalitativ grönska i stadsstrukturen och säkra ekologiska värden måste vara lika högt prioriterat som all annan markanvändning, infrastruktur eller exploatering. Det handlar om barns uppväxtmiljöer, skolgårdar och rekreationsområden liksom skyddade känsliga naturmiljöer. De myllrande våtmarkerna, de bortglömda, vilda kojbyggarsnåren eller de kontemplativa promenadstigarna.”
-Oskar Ivarsson, Landskapsarkitekt, MARELD Landskapsarkitekter AB

Vad tycker Naturskyddsföreningen i Göteborg?

Vi tycker att det är positivt att fokus i den nya översiktsplanen ligger på en nära stad, bygga vid befintlig infrastruktur och att planera för ett förändrat klimat. Men vi ser stora utmaningar med klimatpåverkan från trafik och konsumtionen, luftföroreningar, buller, exploatering av naturmark, stora brister i grön infrastrukturen och förlust av biologisk mångfald. Fler viktiga händelser har skett sedan samrådshandlingen. Sedan dess har det blivit tydligt att Göteborg inte når ett enda av de lokala miljömålen och att klimatutsläppen inte minskar i nödvändig takt. Staden har också antagit ett nytt Miljö- och klimatprogram för 2021-2030 där staden har förpliktat sig att nå 1,5-gradersmålet och minska utsläppen med 10 % per år och minskat utsläppen med 80 % till 2030. Programmet gäller för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser och löper ungefär lika länge som den nya översiktsplanen. För att nå miljö- och klimatmålen behövs en betydligt mer hållbar översiktsplan än vad som nu ligger på bordet. Detta borde innebära att staden måste göra ett större omtag kring hela översiktsplanen. Nu ligger granskningsförslaget inte i linje med miljö- och klimatmålen. Med utgångspunkt från Naturskyddsföreningen i Göteborgs strategi för en grön, artrik och hållbar stad har vi flera förslag på hur översiktsplanen kan göra Göteborg grönare. Några av kraven har vi valt att lyfta fram här i kampanjen, men vill du se samtliga förslag läs gärna hela vårt yttrande.

 

”Stadsplanering är ett viktigt verktyg för att minska klimatutsläppen och luftföroreningarna, skapa en levande stad där invånarna möts, minska bilberoendet, en effektiv markanvändning och skapa trygga miljöer för barn. Vi arkitekter och stadsplanerare har ett ansvar att verka för en levande debatt om hållbar arkitektur och städer. För mig blev Sveriges största miljöorganisation en plattform för den debatten. Arkitekter har också möjligheten att berätta och illustrera framtidens stad. Det är en berättelse om en grönare och mer inkluderande stad som kan bli sann om vi engagera oss tillsammans!”

– Oskar Tagesson, Arkitekt SAR/MSA, Semrén & Månsson samt styrelseledamot och sammankallande Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg

 

”En grön, artrik och hållbar stad där människan lever inom planetens gränser och i harmoni med naturen” – Vision, Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen

Våra krav till staden för ett grönare Göteborg

Tjänstemän på stadsbyggnadskontoret behöver revidera förslaget till ny översiktsplan och politiker behöver fatta beslut för en grönare översiktsplan. Här följer våra viktigaste förslag för att vända den ohållbara utvecklingen.

 

Krav 1 – En översiktsplan för klimatet

Göteborgs Stad når inte ett enda av de lokala miljömålen och klimatutsläppen minskar inte i nödvändig takt. Staden har antagit ett nytt Miljö- och klimatprogram för 2021-2030 där staden har förpliktat sig att nå 1,5-gradersmålet och minska utsläppen med 10 % per år och minskat utsläppen med 80 % till 2030. Programmet gäller för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser och löper ungefär lika länge som den nya översiktsplanen. För att nå miljö- och klimatmålen behövs en betydligt mer hållbar översiktsplan än vad som nu ligger på bordet. Den föreslagna översiktsplanen ligger inte i linje med miljö- och klimatmålen. En översiktsplan för klimatet kan inte planera för ökad bilism, exploatering av natur- och jordbruksmark och fler villamattor. Istället behöver den främja bättre cykelbanor, öka grönytorna samt omvandla asfaltsöknar och köpcentrum till bostäder och parker. Hur våra städer ser ut och fungerar påverkar starkt hur mycket medborgare konsumerar. Den fysiska planeringen av framtidens Göteborg måste uppmuntra alternativ till prylkonsumtion. Vi vill istället att det ska vara mer lättillgängligt och attraktivt med aktiviteter i Göteborg såsom sport, dans, löpturer, promenader, picknick, grillning, gymma utmomhus, kulturutövande och engagemang i föreningsliv. Även incitament kring lokal och cirkulär ekonomi behöver stimuleras.

Vi vill se:

 • Översiktsplanen behöver ett större omtag så att den ligger i linje med det nyligen antagna Miljö- och klimatprogrammet för 2021-2030 samt med Parisavtalets målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning.
 • Klimatbudget på samtliga infrastrukturprojekt och nya större stadsdelar som är föreslagna i översiktsplanen.
 • Omvandla köpcentrum till gröna stadsdelar – Ingen mer utbyggnad av stora köpcentrum utanför stadskärnan såsom Bäckebol och Sisjön, så kallade extern handelsområden. Dessa områden ska istället transformeras till blandad stadsbebyggelse på sikt, på det sättet skyddas värdefull jord- och skogsmarken från exploatering.
 • Förutsättningar för mer cirkulära ekonomi; gör det lätt att byta, dela och återbruka.
 • Planera för fler shoppingfria aktiviteter såsom sport, dans, löpturer, promenader, picknick, grillning, gymma utomhus, kulturutövande och engagemang i föreningsliv.
 • Staden behöver föreslå fler konkreta åtgärder i översiktsplanen för att minska invånarnas konsumtionsbaserade klimatutsläpp.

 

Krav 2 – Planera för biologisk mångfald och bevara ekosystem

Vi står inför en stor förlust av biologisk mångfald och Göteborgs stad har ett stort ansvar att skydda skogar, åkrar och vattendrag. Vi vill se att staden tar större hänsyn till viktiga och hotade djurarter i arbetet med den nya översiktsplanen, arter som vi benämner som urbana naturvårdsarter. Liksom oss behöver dem mat, viloplatser, infrastruktur och bostad. När vi skyddar hotade och viktiga djurarter skyddar vi också miljöer som göteborgare uppskattar och som är värdefulla för rekreation och återhämtning.

 • Flera verksamhetsområden och blandad stadsbebyggelse föreslås på natur- och jordbruksmark och dessa bör ses över eller tas bort. Flera av dem inkräktar även på områden med stora naturvärden eller andra värden och dessa ska tas bort. Det handlar bland annat om:
  • Rödbo-Djupedal
  • Ekskogar vid Gårdsten
  • Hästhagar och våtmarker vid Kärra
  • Åkrar vid Rönning
  • Jordbruksmark vid Stora Holm
  • Ängar, hagar och skogar vid Steneby
  • Skog vid Skår/Örgryte
  • Jordbruksmarker i Björlanda
  • Skogar vid Ganlet, Önnered
  • Jordbruksmark i Gunnilse
  • Detta är bara några exempel, kolla om något naturområden eller jordbruksmark nära dig kommer bebyggas i framtiden i vår karta. Blandad stadsbebyggelse och bostäder ska istället byggas på omvandlade externhandelsområden.
 • Snabba på att skydda mer natur. Markera ut tydligt på kartan föreslagna naturreservat. Vi vill dessutom se ytterligare fyra naturreservat:
  • Ålgräsängar i Södra Skärgården
  • Björlanda halvön
  • Rödbo-Djupedal med Grimåsbäcken
  • Utvidgning av Ryaskogen norrut
 • Det behövs fler gröna samband för att bevara och öka den biologiska mångfalden och skapa fungerande ekosystem. Gröna samband behövs även för vårt välmående, se mer kring gröna samband under krav 3 – Gör det lättare att hitta ut i naturen.
 • Prioritera flera urbana naturvårdsarter i översiktsplaneringen och planera grön infrastruktur utefter dessa.
 • Införa en nollvision om att bygga på jordbruksmark.
 • Skydda och tillskapa viktiga ekologiska kantzoner runt vattendrag i både lantliga och urbana miljöer i Göteborg.
 • Utöver att skydda och sköta natur behöver staden också arbeta med restaurering och återställande av natur (rewildering).
 • Beskriv hur stor andel av marken i kommunen som är grönska och behåll det som en miniminivå.

 

Krav 3 – Gör det lättare att hitta ut i naturen

Tillgången på tätortsnära grönområden har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Tillgänglighet och avstånd till grönområden är avgörande om människor använder det i vardagen, speciellt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det ska vara enkelt, tryggt och utan barriärer att sig till närmaste grönområde. Allt fler vill ta sig ut i naturen och staden borde uppmuntra till rekreation och friluftsliv genom en grönare översiktsplan. De gröna sambanden gör det möjligt för en joggingtur, promenad eller vandring i lugna och grönskande stråk mellan större strövområden. Den gröna infrastrukturen är viktig för att bevara och återuppbygga människors förståelse för naturen. Staden behöver i översiktsplanen peka ut fler viktiga gröna samband och visa var insatserna ska göras för att bryta barriärer, såsom motorleder, något som helt saknas i förslaget till nya översiktsplanen. De gröna sambanden främjar den artrikedom som krävs för en ekologiskt frisk miljö.

 • Det behövs fler gröna samband i staden 
  • Svarte mosse – Tuve – Skändlaberget – Kvillebäcken
  • Svarte mosse – Rya skogen – Rya nabbe – Älven
  • Älvens grönstråk saknas, på både norra och södra sidan av älven
  • Änggårdsbergen – Ruddalen
  • Stora Amundön – Furukullen – Sandsjöbacka
  • Haga kile – Haga å – Sandsjöbacka
  • En kuststig från Saltholmen till Billdal och vidare mot Särö
  • Kolla gärna våra karta.
 • Markera ut gröna samband i översiktsplanen
 • Peka ut var insatser behöver göras för att bryta barriärer för gröna samband, t.ex. genom att bygga ekodukter eller omvandla stora bilvägar till grönare gator.
 • Inget grönt ska byggas bort i innerstaden och nyttjande av befintliga grönytor för exploatering bör även vara mycket restriktivt i den utvidgade innerstaden och mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden.
 • Fler omvandlingsstråk. Vid utveckling av omvandlingsstråk vill vi se att dessa skall innehålla mycket grönt och stor variation av grönska, t.ex. trädslag för större biologisk mångfald och robusthet.
 • Planera för att alla ska ha 200 meter till närmaste park eller naturområde, istället för idag 300 meter.
 • Analyser av gröna samband, så kallade konnektivitetsanalyser, ska genomföras vid samtliga program och större detaljplaner.

 

Krav 4 – Bygg en stad för människor, inte bilar

Transport av personer och varor svarar idag för stor energianvändning och klimatutsläpp i våra städer. Vi på Naturskyddsföreningen i Göteborg vill se ett hållbart och fossilfritt transportsystem där nödvändigheten av transporter minskar, genom att arbeta med förtätning, närhet, bättre cykelvägar, prioritera gående i stadsrummet, övervinna stora barriärer och utbyggd kollektivtrafik. Att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik bidrar också till en jämställd stadsplanering. Det behöver förtydligas att biltrafiken måste minska avsevärt och ett första steg för att nå detta är att stoppa utbyggnad av stora vägprojekt. Men staden behöver presentera fler verktyg i översiktsplanen som snabbt minskar trafiken och dess klimatutsläpp.

 • Att biltrafiken minskar med 40 procent istället för Trafikstrategins uppsatta mål om 25 procent.
 • Inga nya vägprojekt ska genomföras på jordbruks- och naturmark. Följande vägprojekt skall utgå:
  • Torslanda motortrafikled 
  • Ny bilväg i Billdal
  • Ny bro över Säveån Natura 2000-område
  • Nya Låssbyvägen
  • Fast förbindelse till Öckerö och norra skärgården med tunnel, väg och/eller bro 
 • En klimatbudget bör redovisas för samtliga föreslagna infrastrukturprojekt i översiktsplanen för att se om de ligger i linje med det nya Klimat- och miljöprogrammet.
 • Planera in breda grönstråk längs vägar, cykelbanor och annan infrastruktur.
 • Minska trafiken genom restriktioner i närheten av parker såsom Kungsparken, Slottsskogen och andra parker med mycket buller.
 • Föra ett bredare resonemang kring hur man har räknat på behovet av ny vägförbindelser samt resonemang kring inducerad trafik.
 • Satsa på gång- och cykel, med sammanhängande cykelbanor och generöst utrymme för gående. Fler gång- och cykelförbindelser över älven i gatunivå.
 • Minska kravet på parkeringsplatser när man bygger nytt. En sådan förändringar minskar klimatutsläppen från byggnationen, sänker kostnader, skapar fler bostäder och bättre stadsmiljöer.
 • Cykelprogrammet bör följas vid dimensionering av cykelbanor och de bör vara frånskilda från gångbanor för att skapa trygghet för de gående.

 

Krav 5 – Hälsosammare livsmiljö

Biltrafiken i städerna bidrar till stora hälsoproblem såsom hälsofarlig luft och buller. Vi på Naturskyddsföreningen ser stora utmaningar i översiktsplanen med hälsopåverkan från trafiken. Fler verktyg behövs i planen för att minska buller och luftföroreningar från trafiken och nå en hälsosam miljö. Staden behöver förtydliga att biltrafiken måste minska avsevärt, både för oss och den framtida generationen. Vägprojekt måste stoppas, parkeringsplatser behöver byggas bort och det måste bli enklare och tryggare att sig runt som gående och med cykel i Göteborg. Grönska i staden har en luftrenande förmåga, speciellt med hjälp av lövträd som absorberar partiklar på sina blad. Stadsgrönska kan också bidra till att minska buller och speciellt upplevelsen av buller. Så genom en grönare stad får vi massa ekosystemtjänster som främjar en mer hälsosam miljö.

 • Fler verktyg behövs för att nå en hälsosam miljö, med buller och luftföroreningar. Behöver tydliggöra att bilismen måste minska avsevärt och fler verktyg behövs presenteras i översiktsplanen för att nå minskningen och klimatmålen och en hälsosam miljö.
 • Skapa bilfria och trygga zoner kring skolor och förskolor.
 • Planerar för miljözon klass 2 och 3 och höjd trängselskatt.
 • Planerar för ett bilfritt centrum och fler gågator.
 • Undersök behovet av, och fastställ mål för, för olika stadsdelars krontäckningsgrad

 

Krav 6 – Grönare byggnation

En förutsättning för grönt byggande är att man gör platsen grönare än tidigare. Ingen värdefull naturmark eller jordbruksmark ska bebyggas, då kan man inte kalla det grönt byggande. Istället bör staden bygga på redan hårdgjorda ytor, något som det finns gott om i Göteborg.  Därefter kan många olika åtgärder göras för en grönare byggnation. För våra byggnader är idag underutnyttjade. Med innovation och idérikedom kan vi skapa boplatser på fasader, tak och gårdar och på så sätt ge fler djur möjlighet att bo granne med oss. Detta kan ske genom att bygga en mångfald av insektshotell, fågel- och fladdermusholkar, bikupor, fjärilsrestauranger, fågelbad, svalbrädor, ängstak och gröna fasader. Att ställa krav på grönytefaktor, stoppa stadsutglesningen (inga fler villamattor), arbeta med ekosystemtjänster, stoppa klimatskadliga rivningar och främja träbyggande är viktiga verktyg för en grönare byggnation.

 • Bygg grönt – Hög grönytefaktor i varje ny stadsdel.
 • Nej till fler villamattor – Ta bort det nya målet om att bygga småhus. Översiktsplanen ska prioritera att bygga en hållbar stad och inte en utglesad stad som är bilberoende och skapar stora avstånd, barriärer och exploatering av natur.
 • Värdera ekosystemtjänster och artanalyser samt att utökade naturinventeringar ska vara standard när det byggs nytt.
 • Bygg klimatsmart – träbyggnation, solceller, yteffektivt och nya boendeformer.
 • Åtgärdsplan för biologisk mångfald i alla stadsdelar.
 • Staden tar fram en träbyggnadsstrategi för att öka träbyggandet.
 • Anpassa nybyggnation för att möjliggöra boplatser för vilda djur.
 • Vid nya områden och utredningsområden för stadsbebyggelse som ligger nära stora naturområden bör bebyggelse till större delen anpassas efter ekosystemtjänster, arter och livsmiljöer i området.
 • Stoppa klimatskadliga rivningar.
 • Fler och kraftfulla åtgärder som staden kan specificera i översiktsplaneringen för att minska klimatpåverkan från byggnation.

Karta – Vi vill en se en grönare markanvändningskarta

I översiktsplanen ska kommuner redovisa grunddragen om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Redovisningen ska ske på en karta. I Göteborg kallas den kartan för markanvändningskartan. Vi vill se följande förbättringar på markanvändingskartan.

Skydda mer natur och skapa fler gröna samband – Synpunkter på parker och naturområden

Hotade natur – och jordbruksområden – Synpunkter på blandad stadsbebyggelse, verksamheter och infrastruktur

 

Mitt Gröna Göteborg

Hur tycker du att Göteborg ska bli Grönare? Vilken är din gröna oas i staden? Mitt Gröna Göteborg är ett diskussionsforum för grön stadsplanering där tankar, åsikter och idéer kan delas samt diskussioner kan föras kring Göteborgs framtid.

Göteborgs gröna oaser

Här ser du några av göteborgarnas gröna oaser, smultronställen. Kartan ska inspirerar oss att hitta ut i Göteborgs vackra natur men också de där bortglömda gröna små fickorna i staden som är så viktiga för både oss människor och djur. Kartan blir också ett bra underlag till föreningens arbete för att skydda och bevara viktiga grönområden. Men det är såklart helt anonymt! Så var med och bidra genom att peka ut din gröna oas via formuläret nedan.

[iframe src=”<iframe src=”https://www.google.com/maps/d/embed?mid=16zNPe08BvQwiYblFyyEKm7dncuXTma5C” width=”640″ height=”480″></iframe>” /]

Vilken är din gröna oas?

Peka ut ditt gröna smultronställe, skriv varför du gillar det och ge tips till vad politikerna behöver göra för att staden ska bli grönare. Tillsammans med andra medborgare skapar du ett Göteborg med massor av gröna oaser! Det är såklart helt anonymt och vi publicerar inte namn.

Grön stadsplanering – Diskussionsforum

Vill du skriva mer och diskutera grön stadsplanering och hur ditt Göteborg kan bli grönare, gå med i gruppen Mitt Gröna Göteborg. Syftet med gruppen är att invånare ska få en mötesplats där tankar, åsikter och idéer kan delas samt diskussioner kan föras kring Göteborgs framtid. In och skriv!

Mitt Gröna Göteborg – Diskussionsforum på Facebook

 

Vi kan påverka!

Naturskyddsföreningen i Göteborg var med tidigt i samrådsskedet som en arbetsgrupp kring ekologisk hållbarhet och framförde redan då vissa synpunkter som delvis har bemöts. Vi yttrade oss även under samrådet. Där de lyssnade på vissa av våra krav, men mer behöver göras! Under både samrådet och granskningen har intressegruppen Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg haft flera workshops med föreningens medlemmar, där synpunkter har samlats in och skapat underlag till de två yttrandena som har lämnats in. Tillsammans får vi fler idéer och blir en starkare miljörörelse.

Hur kan du engagera dig?

”I den översiktsplan som staden arbetat fram och som nu bearbetas lägger staden nivån på arbetet lägre än vad vi behöver inom i princip alla viktiga hållbarhetsområden. Under tiden som staden omarbetar planen kan vi påverka detta! För Göteborg och för dess invånare, för klimatet och den hotade biologiska mångfalden är det därför viktigt att du tar möjligheten att göra din röst hörd! Alla synpunkter räknas! Tillsammans har vi kraft att förändra!” 

– Lena Nilsson, ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Kontaktperson för kampanjen

Oskar Tagesson

oskar.tagesson@gmail.com