Yttrande om detaljplan Calandersplatsen

Lesser_Spotted_Woodpecker_Lodz(Poland)(js)02

Naturskyddsföreningen i Göteborg önskar lämna yttrande över:
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken i Johanneberg, Dnr 0652/06, enligt bifogat dokument.

NF_Gbg_Carlandersplatsen_Renstromsparken_1504

Yttrande Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken i Johanneberg, Dnr 0652/06

Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att detaljplan enligt föreliggande förslag inte ska antas, och att planarbetet ska avbrytas. Alternativt kan ett helt nytt förslag som endast är inriktat på att tillfredsställa universitets lokalbehov kunna övervägas om det kan genomföras med ett minimalt intrång i naturområdet.

Genomförandet av planen innebär ett betydande ingrepp i det skogsområde som sträcker sig från Renströmsparken och Eklandagatan upp mot Johanneberg. Detta är ett viktigt födosöksområde och möjligt häckningsrevir för mindre hackspett som är en rödlistad art (NT). Skogsområdet är idag på gränsen till att vara tillräckligt stort för att fungera som kärnan i ett häckningsrevir tillsammans med kringliggande lövskogsområden och stråk, och varje intrång är därför känsligt. Mindre hackspett kan sägas vara en så kallad indikatorart på så sätt att om man säkerställer en god livsmiljö för mindre hackspett (främst lövskog med rikligt med död ved) så gynnar man ett stort antal andra arter, inklusive rödlistade, som är beroende av denna naturtyp. Inom planområdet finns ett antal äldre träd med högt naturvärde som hotas av exploateringen.

Föreningen vill också protestera mot skrivningen i planbeskrivningen sidan 9 ” Mindre hackspett har emellertid heller inte konstaterats nu även om området kan sägas vara ett möjligt födosöksområde” som inte stämmer då många observationer är kända och rapporterade i Artdatabanken. Skrivningar som dessa gör beslutsunderlagen mycket vilseledande och gör att livsmiljöer för hotade arter riskerar att försvinna ”av misstag” då beslutsfattare får ofullständig eller felaktig information.

Föreningen tycker att det faktum att Göteborg har ett så centralt naturområde som hyser hotade arter är något som Göteborg borde vara stolt över och slå vakt om. Området är i översiktsplanen utpekat som ett område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturmiljö och föreningen anser att detta ska respekteras.

På flera ställen påpekas att man genom att inkludera en fågelbiotop säkerställer att inget ytterligare intrång kommer att ske. Detta är bra och görs med en god intention, samtidigt som det över tiden tyvärr inte är en garanti mot ytterligare exploateringar då detaljplaner kan ändras. Föreningen vill också påpeka att om man menar allvar med att undvika ytterligare intrång (både i nuvarande planområde och i naturområdet omkring) så omöjliggör man eventuell fortsatt expansion för universitetet inom området vid nya framtida behov, genom att idag välja att lokalisera bostäder här som tagit ”intrångsutrymme” i anspråk.

I planförslaget finns som en av de kompenserande åtgärderna föreslaget att en fågelbiotop inkluderas i planområdet. Detta är i sig bra, men egentigen ingen kompensation eftersom det inte tillför någon ytterligare natur som kompensation för den som försvunnit. Det försvårar, men förhindrar inte, ytterligare exploatering.

Skulle planen trots allt genomföras, fastän det finns så mycket som talar emot det, så vill föreningen se att området som utpekas som fågelbiotop utökas, helst till hela det oexploaterade skogsområdet. Dessutom att skyddet stärks ytterligare, detaljplaner kan ändras och områden som utpekas som särskilt värdefulla för naturvård etc. i överskiktsplanen exploateras i alla fall (vilket detta exempel visar). Utöver detta vill vi föreslå att det genomförs en större utredning av hur man på bästa sätt kan säkerställa en god livsmiljö för mindre hackspett i och kring det aktuella skogsområdet och att de åtgärdsförslag som kommer fram verkligen genomförs. En sådan utredning behöver inkludera både skötsel inom det aktuella naturområdet och att förflyttningskorridorer och ”sidoområden” för födosök säkerställs. Det finns ett behov av en helhetssyn på hackspettsbiotopen, då den stora risken är att ett antal mindre exploateringar (där ingen av dem i sig innebär en avgörande förlust av biotopen) kumulativt innebär att förutsättningarna för hackspetten försämras så mycket att populationen minskar eller helt försvinner. Enligt vad som tidigare sagts, skapar man goda livsmiljöer för mindre hackspett gör man det även för ytterligare ett antal arter.

Naturskyddsföreningen i Göteborg genom

Mats Andersson

Vice ordförande