Värdefulla naturmiljöer i Göteborgs skärgård är hotade

Liberalerna (L), Moderaterna (M) och Demokraterna (D) vill inte längre skydda delar av de värdefulla havs- och naturmiljöerna vid Stora Amundön. Naturskyddsföreningen i Göteborg uppmanar byggnadsnämnden att stå fast vid att bilda naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård enligt tidigare beslut. 

“Det handlar om värdefulla havs- och naturmiljöer som experterna menar bör skyddas.” säger Oskar Tagesson, styrelseledamot Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Gör din röst hörd och mejla politikerna!

Tjänstemän med expertkompetens inom Göteborgs Stad har redan gjort stora avvägningar mellan natur-, allmänna- och privata intressen. I Stora Amundön och Billdals skärgård finns många viktiga marina naturvärden som är nödvändiga för fisk och andra havslevande djur och växter. Inte minst de värdefulla ålgräsängarna som är en globalt hotad art. I Bohuslän har ålgräsängarna minskat med över 60 procent sedan 80-talet och innebär stor förlust av ekosystemtjänster. Att undanta föreslagna fastigheterna ur naturreservatet skulle innebära att enbart halva ekosystemet skyddas, säger Evelina Eriksson, Stadsbyggnadskontoret, till GöteborgDirekt. På mjukbottnarna inom de aktuella fastigheterna finns djur och organismer som bland annat torsken lever av. 

I den grundlagsskyddade äganderätten kan det omöjligt ingå en särskild rätt att egenhändigt förfoga över till exempel allmänna eller skyddsvärda naturmiljöer. Reservatsbildningar är i många fall till mer glädje än sorg för människor som äger eller bor intill områden som är skyddade.

Under tisdagen den 26 november lägger L, M och D fram ett förslag om att regeringen ska ändra naturreservatet gränser så att enskilt ägda fastigheter belägna på fastlandet med tillhörande vattenområde inte ska omfattas av reservatet. 

“Det är allvarligt att politiker går in och detaljstyr ärenden och inte heller står fast vid sitt tidigare beslut.” säger Oskar Tagesson.

L går genom yrkandet helt emot sin egen miljöpolitik där de påstår sig värna om havsmiljön och vill att  “de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat”. Detta motsäger helt ställningstagandet i dagens beslut.

Vi uppmanar L, M och D i byggnadsnämnden att följa tjänstemännens väl avvägda reservatsgränser. Istället bör byggnadsnämnden stå upp för den biologiska mångfalden och återta förslaget. 

Naturskyddsföreningen i Göteborg

genom styrelseledamot Ann-Marie Ljungberg , Viktoria Janovskis och Oskar Tagesson

 

Hur kan du påverka?

 

Skriv ett mejl till byggnadsnämnden

Förslag på text till mejl, om du behöver hjälp

Hej xxx,

För mig är det viktigt att skydda och värna de värdefulla ekosystemen vid Stora Amundön. Jag hoppas att du röstar för att bevara de föreslagna naturreservat gränserna, bevara den biologiska mångfalden och håller fast vid beslutet.

Vänligen,

xxxx

Till politiker som lägger fram förslaget

Ann Catrine Fogelgren (L) ann.catrine.fogelgren@politiker.goteborg.se

Hampus Magnusson (M) hampus.magnusson@politiker.goteborg.se

Jan Jörnmark (D) jan.jornmark@politiker.goteborg.se

Carl-Otto G Lange (M) carl-otto.lange@politiker.goteborg.se

Martin Wannholt (D) martin.wannholt@politiker.goteborg.se

 

Övriga politiker i byggnadsnämnden

Mats Arnsmar (S) mats.arnsmar@politiker.goteborg.se

Adam Wojciechowski (MP) adam.wojciechowski@politiker.goteborg.se

Johan Zandin (V) johan.zandin@politiker.goteborg.se

Marianne Carlström (S) marianne.carlstrom@politiker.goteborg.se