Brev till regeringen – Avslå överklaganden av naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård

2018 beslutades att Stora Amundö och Billdals skärgård skulle bli ett kommunalt naturreservat i Göteborgs kommun där både land och vattenområden skulle ingå. Naturreservatet var tänkt att omfatta 1103 hektar med bland annat flera öar, där Stora Amundön är den största. Här finns marina naturvärden som är nödvändiga för fisk och andra havslevande djur och växter, inte minst de värdefulla ålgräsängarna som är en globalt hotad art. Landmiljöerna har också betydande biologiska värden knutna till bland annat kusthedar, hällmarker, lövträd och stränder. Området är dessutom ett mycket populärt och välbesökt naturområden för närområdet och hela Göteborg

Beslutet om naturreservatet överklagades av ett fåtal privata fastighetsägare i området. Överklaganden handlade i första hand om gränsdragningarna inom reservatet med hänvisning till att reglerna för strandskydd borde räcka som skydd i deras områden. Länsstyrelsen avslog dessa överklaganden och ärendet ligger nu hos regeringen. Dessutom beslutade en oenig byggnadsnämnd 2019 att tjänstemän inom staden skulle ta fram ett yttrande till regeringen och uppmana till att revidera gränsdragningarna. Detta genom ett förslag från L, M och D och som röstades emot av MP, S och V.

Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att strandskyddet inte är tillräckligt för att skydda de känsliga områden det handlar om, vilket även styrks av länsstyrelsens miljöexperter.

Stora Amundön och Billdals skärgård förtjänar det utökade skydd som ett naturreservat ger. Därför har föreningen nu skrivit ett yttrande till regeringen om att inte tillstyrka överklaganden från de privata fastighetsägarna samt inte bemöta byggnadsnämndens nya önskemål om reviderade gränsdragningar.

 Läs hela brevet: Naturreservat Stora Amundö_Inlaga till försvar regeringen_Naturskyddsföreningen i Göteborg