Verksamhetsberättelse för 2023

Under 2023 fick kretsen en ny ordförande, Oskar Tagesson, som tog över efter Lena Nilsson som varit kretsens ordförande sedan 2015. Under året har styrelsen förutom det löpande arbetet framför allt fokuserat på att ta fram en långsiktig styrelsestrategi med kortsiktiga och långsiktiga mål. Som ett led i detta arbete har styrelsen haft två strategimöten och börjat bjuda in representanter från alla intressegrupper, kretsens arbetsgrupper, till styrelsemötena för att diskutera hur vi kan utveckla kretsen och få fler nya och aktiva medlemmar. Styrelsen har också gått över till mer digital hantering och delning av interna dokument samt börjat titta på kretsgemensamma plattformar för intern kommunikation. Förutom en mängd aktiviteter utförda av kretsens intressegrupper i vanlig ordning, har kretsen deltagit under Frihamnsdagarna och skrivit ett antal debattartiklar. Under året har också kretsens lokaler renoverats med nya möteslokaler och kök. En valkampanj inför EU-valet 2024 har också påbörjats. Under året startade/återstartade tre nya intressegrupper, Skogsgruppen, Havsgruppen och Utflyktsgruppen. Varav de två förstnämnda grupperna fortfarande är aktiva, Utflyktsgruppen har blivit vilande under hösten.

Framgångar under året

Under denna rubrik vill vi lyfta fram särskilda framgångar under året. Därmed har vi inte för avsikt att förminska alla andra insatser. 

 • Flera nya grupper – Havsgruppen, Skogsgruppen och Utflyktsgruppen startade under året och har engagerat många medlemmar och skapat bra innehåll i kretsen.
 • Vi växer! – Vi fortsätter att växa, hela 358 antal medlemmar tillkom till kretsen under 2023, vilket gör att vi blir en ännu starkare krets.
 • Många lyckade event – Havsgruppen uppmärksammade Världshavens dag för första gången med många deltagare från universitet, museer och andra organisationer. Föreningen deltog under Frihamnsdagarna, det var mycket uppskattat och vi fick många besökare samt att aktiva medlemmar fick tillfälle att lära känna varandra bättre. Klädbytardagen besöktes av 135 besökare och 1825 plagg bytte ägare. 
 • Underlätta engagemang för de som arbetar – Vi har fått till stånd en policy kring korttidsarvodering, vilket förhoppningsvis kommer göra det lättare för medlemmar att engagera sig dagtid på vardagar.
 • Påverkat stadens byggplaner – En detaljplan vid Landala för bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset, som kommer att påverka kulturmiljön på grund av värdefulla träd, är nu överklagad och träden är tillsvidare räddade.

Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av elva ordinarie ledamöter.

 

På årsmötet den 26e mars valdes till ordförande:

 • Oskar Tagesson, nyval, ett år

 

Följande personer valdes på årsstämman till styrelseledamöter:

 • Anders Johnard, omval, två år
 • Clara Lundberg, nyval, två år
 • Ann-Marie Ljungberg, omval, två år
 • Clara Lerbro, nyval, ett  år
 • Gunnar Isaksson, nyval, två år

 

Sedan tidigare var följande personer valda på två år (för 2022 – 2024)

 • Mats Andersson
 • Thomas Röstell
 • Linda Gustafsson
 • Anna Pielach
 • Kim Weinehammar

 

Styrelsemötena hölls under året växelvis digitala och fysiska. 12 ordinarie styrelsemöten har hållits under året: 16/1, 21/2, 15/3, 13/4, 11/5, 1/6, 26/6, 22/8, 20/9, 19/10, 13/11 och 12/12. Årsmötet hölls den 26 mars på Arena Första lång med 18 medlemmar närvarande. Det konstituerande mötet hölls den 13 april.

Styrelsen utsåg ett arbetsutskott som har setts en vecka före styrelsemöten, utskottets främsta uppgift är att sätta dagordningen samt kunna fatta snabbare beslut mellan styrelsemötena.. Arbetsutskottet har efter årsmötet bestått av följande styrelseledamöter:

 • Oskar Tagesson
 • Kim Weinehammar
 • Mats Andersson
 • Clara Lundberg
Valberedningen

Valberedningen har bestått av:

 •  Christina (Chris) Moberg (sammankallande), omval
 •  Anders Malmsten, omval
 •  Camilla Wenke, omval
 •  Sebastian Thisted, nyval
Revisorer

Revisorer har varit:

 • Peter Andersson, omval
 • Magnus Evenseth, nyval
 • Tilda Sandin, (suppleant), omval
 • Christian Olsson, (suppleant), omval

Representation och samverkan

Länsförbundet i Bohuslän

Kim Weinehammar har varit vald representant med rösträtt

Styrgruppen Kansli Väst

Kretsen har under största delen av året inte haft någon representant i styrgruppen för Kansli Väst.

Samverkan Göteborgsregionen:

Samverkan i Göteborgsregionen har i princip varit vilande under året.

Storstadskretssamverkan

Storstadskretssamverkan, som omfattat kretsarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. (vilket är alla kretsar i landet med fler än 4 000 medlemmar), har startats upp igen av styrelsen genom Oskar Tagesson. Ett första möte hölls under hösten. Det kommer vara rullande ordförandeskap, det kommer hållas fyra träffar per år och teman för träffarna kommer att röra frågor som kretsarna har gemensamt.

Medlemmar

Samtliga medlemmar

Medlemsantalet för 2023 var 13 533 medlemmar, varav 3 826 är familjemedlemmar. Trenden med antal medlemmar i Göteborg ser fortfarande väldigt bra ut och vi har ökat med 706 medlemmar jämfört med 2022. Göteborg är den krets i Sverige med flest nya medlemmar mellan 2022 och 2023.

 

Statistik över antal medlemmar:

 

År Antal medlemmar Förändring jmf föregående år
Antal Procent
2023 14 138 (3 826) +358 +2,6 %
2022 13 780 (4 022) +1 386 +11,1 %
2021* 12 394 (3 638)
2020 15 818 (6 500)
2019 15 811 (6 508)
2018 14 695 (5 651)
2017 14 186 (5 393)
2016 14 210 (5 318)

 

Inom parentes anges hur många av medlemmarna som är familjemedlemmar.

 

*Nytt sätt att räkna medlemsantalet. 2019 utvecklade riksföreningen nya funktioner och nya rutiner för vilka uppgifter som registreras för medlemmar i föreningens medlemsregister. De nya rutinerna innebär att medlemsantalet påverkades negativ för 2020 och 2021. Detta har gjort att det ser ut som om antalet medlemmar minskade med ungefär 3 000 för kretsen mellan 2020 och 2021.

Aktiva medlemmar

Det finns flera sätt att räkna på hur många av medlemmarna som aktivt engagerar sig i föreningen. Detta är första året vi sammanställer siffror för detta. Vi har valt två sätt att mäta, men det kan utvärderas och utvecklas. Siffrorna är från aktiva intressegrupper, styrelsen, valberedningen och revisorerna.

 • Kontinuerligt arbete (genomsnittlig närvaro under året): 67 medlemmar
 • Antal medlemmar i interna mejllistor: 614 medlemmar

Resursstöd till kretsaktiva

Under året har Göteborgskretsen haft resursstöd av en verksamhetsutvecklare på Kansli Väst på 20 procent. Elin Winberg har tagit över ansvaret under tiden Sebastian Thisted är på föräldraledighet. Genom detta har kretsen bland annat fått stöd och avlastning i utskick av e-nyhetsbrev, diverse kommunikation, bokning av lokal, inbjudningar, uppdatering på hemsidan, Facebook med mera. Det har under året tagits fram en arbetsbeskrivning av styrelsen.

Ekonomi

Föreningens resultat för verksamhetsåret 2023 och ekonomiska ställning 2023-12-31 framgår av bifogad ekonomisk berättelse.

Infrastruktur för möten

Lokal

Föreningen hyr del i lokaler på Första Långgatan 28 B tillsammans med Handla miljövänligt-kansliet, riksföreningens värvare och Kansli Väst. Hyran omfattar tillgång till mötesrum kvällstid samt pentry. Ombyggnad och renovering av lokalen har skett under 2023.

Systemstöd för digitala möten

Möten har delvis genomförts på digitala plattformar som Teams, Jitsi och Zoom under året. Studiefrämjandet har stöttat med Teams. Styrelsen har bistått intressegruppernas behov gällande detta under året.

Skrivelser

Kretsen har fått följande skrivelser publicerade under året:

 • Vi behöver bryta bilberoendet i stan, Göteborgs Posten 2023-11-27
 • Ett asfalterat Hisingen, ska det bli vår framtid?, ETC 2023-09-26
 • Göteborgspolitikerna ser klimatfrågan som ett politiskt spel, Göteborgs Posten 2023-06-20
 • Försurade hav hotar livet på jorden, Syre 2023-04-13

Uttalande/ Mediaframträdande

 • Drygt hälften av göteborgarnas matavfall blir till förnybar energi, ordförande kommenterar granskning av SVT, SVT Väst 2023-11-30
 • Jag är naturskyddare – Oskar Tagesson och Linda Gustafsson har varit med i Riks filmer “Jag är naturskyddare”

Yttranden

Föreningen har under året lämnat in följande nio yttranden på planarbeten genom

Stadsplaneringsgruppen:

 

 • Yttrande Detaljplan för Västra Lundbyhamnen inom stadsdelen Lundbyvassen
  2023-12-13
 • Yttrande samrådsremiss BMP samråd för betydande miljöpåverkan om Lindholmsförbindelsen, Järnvägsplan
  2023-12-05
 • Yttrande gällande förstudie för Bangårdsförbindelsen
  2023-10-27
 • Yttrande  Detaljplan för Bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim – granskning
  2023-10-05
 • Yttrande_Detaljplan för bostäder, lokaler, grönytor och service vid Backavägen och Norra Deltavägen, inom stadsdelen Backa
  2023-04-18
 • Yttrande_Detaljplan för verksamheter vid Norra Stenebyvägen inom stadsdelen Tuve
  2023-04-12
 • Yttrande – Avvägningssamråd Volvo Technology
  2023-03-15
 • Yttrande – Önnered – Bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen
  2023-03-07
 • Yttrande – Detaljplan för bostäder vid Långedrags båtvarv inom stadsdelen Älvsborg
  2023-02-28
Övrigt yttrande

Föreningen har under året inte lämnat in några övriga skrivelser eller yttranden.

Kaprifolen och Stinknävan

Kretsen har ett positivt miljöpris, Kaprifolpriset och en negativ utmärkelse, Stinknävan och

medlemmarna uppmanas att nominera förslag. Styrelsen beslutar om pristagare och vinnare

tillkännages på årsmötet. Priset avser att lyfta goda initiativ utanför föreningens egen verksamhet och delas ut för föregående års arbete.

Kaprifolen

Styrelsen beslutade att tilldela Kaprifolpriset till Projektet Flytevi och projektledaren Maria Brodin. 

 

Motiveringen:

2022 års Kaprifolpris till projektgruppen bakom den marina kolonilotten Flytevi. Projektet och den marina kolonilotten Flytevi är ett spännande inslag i debatten om hållbarhet, hållbara resurser, ekosystemtjänster och människans nyttjande av naturen. Alger, musslor och andra filtrerande organismer kan användas i större utsträckning i matlagning, med spännande nya smaker och resurssnålt protein. Dessa organismer binder också kväve, fosfor och koldioxid. Genom att driva projektet med Flytevi i Frihamnen uppmärksammas ett alternativt förhållningssätt till havet, havets miljöstatus samt dess resurser. Flytevi kan också fungera som en (flytande) plattform i staden för gemenskap, diskussioner och samröre mellan stadens invånare likt den odlingsgemenskap som redan nu finns på land.

Stinknävan

Styrelsen beslutade att inte dela ut Stinknävan avseende 2022.

Ideella traineer

Under våren antogs fem sökande från Göteborg till det nationella ideella traineeprogrammet hösten 2023-våren 2024. Under de sista månaderna 2023 har traineerna skissat på̊ beskrivningar av projekt som kommer att genomföras under våren 2024. Projekten sker i samarbete med kretsen.

Kommunikation

Våra mest använda kommunikationskanaler är Hemsidan, e-nyhetsbrevet, Facebook och Instagram. 

Hemsidan

På kretsens hemsida, ”goteborg.naturskyddsforeningen.se”, finns aktuell information om vilka vi är, vilka intressegrupper som finns och vad som händer i kretsen. På hemsidan samlas också

föreningsdokument, yttranden och debattartiklar. Alla intressegrupper har tillgång till en egen sida på hemsidan under fliken ”Intressegrupper”.  Antal visningar på hemsidan: 16 280 (2022: 16 710, 2021: 13 893), antal besökare var 7 081 (2022: 7 737, 2021: 5 818) och vi postade 48 gånger.

Nyhetsbrev digitalt

E-nyhetsbrevet går varje månad ut till de ca 6 500 mailadresser till våra medlemmar som finns i

medlemsregistret. Utskicken av E-nyhetsbrevet görs av Verksamhetsutvecklaren.

Facebook

Kretsens Facebooksida, Naturskyddsförening i Göteborg, har 5 400 följare, vilket är en ökning med drygt 200 sedan föregående år. Räckvidd är 49 249, antal besök 6 910, nya gilla-markeringar 123  De publicerade inläggen har en räckvidd på 333, reaktioner 4 st, och kommenterar 0 (samtliga medianvärden). Några av intressegrupperna har egna Facebooksidor.

Instagram

Kretsen Instagramkonto är “naturskyddforeningengoteborg”. Flera intressegrupper är aktiva där samt styrelsen, mest använder sig Stadsplaneringsgruppen sig av kontot. Antal följare är 1 112 (2022: 1 001 st, 2021: 820 st)

Styrelsen

I föregående verksamhetsplan önskade styrelsen göra följande och här är en uppföljning på det.

 • Arbete med verksamhetsplaneringen

Arbetet med verksamhetsplaneringen i form av en styrelsestrategi har fortsatt under året. Ytterligare två strategimöten hölls i styrelsen, vi har samlat in synpunkter från intressegrupperna samt bjudit in intressegrupperna till styrelsemöten under året. Sedan prioriterades och valdes åtgärder genom en omröstningsprocess i styrelsen. De mest röstade åtgärderna bildade grunden för strategin. Strategin skickades ut på remiss till intressegrupperna i början av 2024. Den ska upp på årsmötet 2024 för beslut.

 • Öka synligheten i kommunen och samhällsdebatten

Frihamnsdagarna, Världshavsdagen, Biologiska mångfaldens dag, debattartiklar och en kommentar till SVT Väst.

 • Fortsätta stödja intressegrupperna – med särskilt fokus på de tre nystartade grupperna: Havsgruppen, Skogsgruppen och Utflyktsgruppen.

Samlat in synpunkter kring vilket mer stöd intressegrupperna behöver från styrelsen dels inför arbetet med styrelsestrategin dels när intressegrupperna har kommit på besök hos styrelsen. Styrelsen har tagit fram ett dokument med behörighet till kommunikationskanaler. Vi ser att stödet till intressegrupperna behöver utvecklas, t.ex. genom att utveckla samordningsplattformar, dyka upp på varandras engagemang, sociala aktiviteter “häng”, utveckla intro-dokumentet, föreningshandbok samt att någon från styrelsen är intressegruppansvarig.

Ett urval av andra aktiviteter som har skett under året genom styrelsen.

  • Extra möjlighet att söka projektmedel – Vi utlyste under hösten en ansökan om. Intressegrupper ansöker om medel i verksamhetsplaneringen samt kan komplettera under hela verksamhetsåret med nya ansökningar. Men detta var projektmedel för projekt som är lite större än de som brukar finansieras av Göteborgskretsen. Projekten skulle gagna föreningens mål och vara i enlighet med föreningens stadgar. Alla aktiva medlemmar i Naturskyddsföreningen kunde ansöka genom att skicka in ett förslag till projekt som ska ha påbörjats inom loppet av tre månader från det att styrelsen har fattat beslut om vilka projekt som har beviljats medel. Vi såg gärna att det var grupper som ansökte. En ansökan om EU-valprojekt kom in och beviljades.
  • Korttidsarvodering och extra projektmedel – Vi har under året haft en ekonomigrupp som har arbetat med att ta fram mall för korttidsarvodering för aktiva medlemmar samt projektansökan (extra projektmedel)
  • Introträff – Vi planerade en introträff för nya medlemmar. Syftet var att medlemmarna skulle lära sig mer om föreningen och hur dem kunde engagera sig.
 • Frihamsdagarna – Styrelsen deltog och samordnade Frihamnsdagarna tillsammans med flera intressegrupper.
 • Årshjul – Vi har skapat ett årshjul på hemsidan för att underlätta för intressegrupperna och styrelsen att få en överblick vad som ska göras när.
 • Samordning externa kommunikationskanaler – Vi har sammanställt vilka som har behörighet till kretsens kommunikationskanaler för att aktiva medlemmar ska veta vem en kan vända sig till för att få hjälp.
 • Ökad intern kommunikation mellan styrelsen och aktiva medlemmar – Styrelsen har börjat skriva “info från styrelsen” till sammankallande intressegrupperna samt aktiva medlemmar på Slack (kommunikationsplattform) och Facebook-gruppen “Aktiva medlemmar i  Naturskyddsföreningen i Göteborg”
 • Utbildning: Politisk och social påverkan – Vi tog initiativ till en heldagskurs som genomfördes tillsammans med Studiefrämjandet. Fördjupningstillfälle för cirkelledare och föreningsfunktionärer kring konsten att nå ut med miljöbudskapet och påverka både politiskt, opinonsmässigt, i konkreta frågor och kulturellt. Vi bjöd in två tongivande personer inom Miljö-Sverige som delade med sig av sina erfarenheter. Kursen innehöll både teoretiska och praktiska moment.
 • Seminarie på Jonsereds herrgård – Vice ordförande Ann-Marie deltog 12 oktober i ett seminarium på Jonsereds herrgård som representant för kretsen. Seminariet hade titeln “I apolkalypsens skugga” och arrangerades av bland andra Göteborgs universitet.
 • Föreläsning Tusen och 1 art – Vi genomförde i samarbete med Länsförbundet och Studiefrämjandet en föreläsning med Martin Emtenäs i samband hans bok..
 • Kick-off styrelsen – Vi hade en kick-off för styrelsen i början av sommaren på Prison Island som en team-building-aktivitet när vi var många nya i styrelsen.. 

Intressegrupper 

Under 2023 var åtta intressegrupper, inklusive Natursnokarna, aktiva under hela eller delar av året.

 • Handla miljövänligt-gruppen
 • Havsgruppen
 • Klimatgruppen
 • Skogsgruppen
 • Stadsplaneringsgruppen
 • Utflyktsgruppen
 • Ängsgruppen
 • Natursnokarna

Nedan följer respektive grupps beskrivning av verksamhetsåret.

Handla miljövänligt-gruppen

Förläng livet på dina kläder

En återkommande workshop i samverkan med Stadsbiblioteket under vilken besökare har möjlighet att få stöd och hjälp att laga sina kläder t ex byta dragkedja eller laga en trasig ryggsäck. Under året har vi haft denna aktivitet sju gånger med olika mängd deltagare. Vi var även på Lundby bibliotek och genomförde en förläng livet på dina kläder i samband med deras hållbarhetsdag med sex besökare, bra för att vara första gången. Detta event gjordes också på Guldhedens bibliotek en gång med inte så många besökare men de som kom var nöjda. 

Inspirationskväll

Som uppstart med klädinsamling inför klädbytardagen körde vi en inspirationskväll i samarbete med Stadsbiblioteket den första mars med en föreläsning av Jennie Dahlén som skrivit boken Slow fashion och start av insamling kläder. 

Klädbytardagar

Klädbytardagen gick av stapeln söndag den tolfte mars med förberedelser under lördagen. 135 besökare bytte 1825 plagg. Det erbjöds också möjlighet till enklare redesign. Detta var ett samarbete med Världskulturmuseet och Björkåfrihet. Vi genomförde ett klädbyte på Guldhedens bibliotek i maj med 154 besökare och 770 byten. 

Regional upptakt

Den regionala upptakten var i Vänersborg och vi var tre som åkte från Göteborg. Under dagen lyssnade vi på fakta om ekologiskt och gjorde ekologiska energibollar samt delade vad vi tänkte under miljövänliga veckan.

Miljövänliga veckan

Det var nytt tema ”byt till eko” och försäljning av ekologisk mat. Vi var på Naturhistoriska museet lördag och söndag vecka 39 och körde ostprovning med tre ekologiska ostar samt provsmakning av ekologisk gurka och morot med ekologisk dip. Ett ekoquiz genomfördes under hela veckan på museet med en barnbok, Anna-Lisa och skräpmonstret, som vinst.  

Prylbytardag

I november genomfördes ett prylbyte med 142 besökare och 695 bytta prylar i samarbete med Världskulturmuseet. Kategorier att byta var: jul, sport&fritid, kök, barn och heminredning. 

Hållbart julpyssel

Genomfördes lördagen före andra advent på Naturhistoriska museet. Här skapades tomtar och granar av toarullar, äggkartonger och lite tillägg som flirtkulor, silkespapper och filt. 100 besökare som pysslade fina saker. 

Havsgruppen

3 huvudfrågor

Sedan Havsgruppens nystart i januari 2023 har vi haft tre huvudfrågor i fokus; marina skyddade områden, strandskyddet och trålgränsen. 

Eftersom vi inte bara eftersträvar att erbjuda allmänheten en ökad kunskap om dessa frågor och om havet generellt, har vi även infört korta presentationer som inleder våra möten. På så vis kan vi ta vara på den kunskap som finns i gruppen. Vi söker aktivt upp där det finns en programverksamhet och information som vi kan ta del av, ex HaV, Länsstyrelsen, GU, intresseorganisationer och dokumentärer. 

Genom vår verksamhet bygger vi upp ett nätverk för framtida projekt, så som Den blå staden. 

Den blå staden

Projektet är inspirerat av de framgångar som 8fjordar+ har haft genom sitt samarbete med olika intresseorganisationer, myndigheter och aktörer inom det geografiska område de fokuserar på. På ett liknande sätt vill vi få till ett samarbete och ta fram en programverksamhet som syftar till att skapa mer fokus på det blåa i Göteborg och vilken roll livet i havet spelar för staden, människorna och naturen. Vi vill genom Den blå staden mer aktivt skapa diskussion och förståelse för varför det är viktigt att driva frågor om marina skyddade områden, strandskydd och trålgränsen. 

Bokcirkel

I bokcirkeln läser vi litteratur och rapporter om havet och om vad forskningen har konstaterat. Diskussionerna mynnar ofta ut i förslag till föreläsare och teman eller frågor vi bör kommunicera genom våra sociala medier. Vi ökar dessutom kunskapen och förståelsen för olika situationer och bakgrunden till samtida konflikter. 

Titlar vi har läst under 2023: Gemensam nytta av Ugo Mattei, Marin Biology. A Very Short Introduction av Philip V. Mladenov och Nyttjande och skydd av våra hav – om förvaltningen av haven rapport av Kjell Grip. Vi läste även Oceankänslan – Om behovet av en ny berättelse och Tyst Hav – Jakten på den sista matfisken, båda av Isabella Lövin.

Artikel

Under våren publicerade vi en artikel om försurning i tidskriften Syre. 

https://tidningensyre.se/2023/13-april-2023/forsurade-hav-hotar-livet-pa-jorden/

Föreläsningar

Det har redan från början funnits ett stort intresse för att organisera föreläsningar för allmänheten. Under våren arrangerade vi två föreläsningar som ledde fram till ett mer späckat program under Världshavsdagen 8 juni. 

Hanna Sallén Lennerthsson förevisade sina undervattensbilder på Sjöfartsmuseet Akvariet och Sam Dupont föreläste på Naturhistoriska museet om What is ocean acidification? Why shall you care about it? And what can we do? Vi hade mycket god hjälp av museerna och personalen och ser gärna ett fortsatt samarbete med dem. 

På Världshavsdagen, åttonde juni, inledde vi med ett skolprogram där Jonas Pålsson från HaV och Kennet Lundin från Naturhistoriska museet fångade elevernas intresse för transporter och djur i Göta älvs estuarium. Dock var det ett mycket tidskrävande arbete för att engagera skolor eftersom det är avslutningstider. 

Under eftermiddagen höll ett antal forskare korta presentationer med tid för diskussion. Eftersom de var ombedda att komma i god tid och även stanna kvar under följande presentationer bidrog både de och allmänheten med många frågor. Även forskarna uttryckte en uppskattning över att delta i diskussionerna. De som bidrog var Jonas Pålsson HaV, Elisabeth Jönsson Bergman SWEMARC, GU, Susanne Pihl Baden GU, Lena Gipperth GU, Mattias Gerdås Havsgruppen. 

Vi hade ett mycket gott samarbete med Sjöfartsmuseet Akvariet där vi ställde upp tält som vi hade lånat av Studiefrämjandet. Vi hade ett antal aktiviteter som att rita havet med krita framför Sjöfartsmuseet Akvariets entré. Det fanns möjlighet att skapa Fiskteater och spela Havsjenga. 

Lärdomen av vårens aktiviteter var att vi vill fortsätta med föreläsningarna och även nästa år skapa ett aktivt och informativt program till Världshavsdagen. Vi vill också gärna fortsätta våra samarbeten och utöka vårt nätverk för att kunna erbjuda ett lättillgängligt forum för havsfrågor. 

Arbetsgrupper

För att bli mer effektiva med att boka föreläsningar skapade vi en arbetsgrupp som under hösten har träffats regelbundet digitalt för att ha korta effektiva möten. Genom att ses 30-40 minuter i veckan har vi kunnat skapa en arbetsprocess som gör det lättare att hinna med och samtidigt inte känna för stor press att prestera och leverera till de möten då hela Havsgruppen träffas. Arbetsgrupperna bygger på att de som deltar har intresse eller kunskap om hur man bedriver en programverksamhet. 

Vi konstaterade även att vi behövde en arbetsgrupp för kommunikation för att öka intresset för vår verksamhet och alldeles särskilt för de föreläsningar som vi har bjudit in experter till. I arbetsgruppen för kommunikation har vi både kunskap och intresse av att utforska vilka verktyg vi i Havsgruppen kan bäst använda för att kommunicera internt och externt. Vi experimenterar också en del för att se vilket tilltal som fungerar bäst. 

Flaggtävling

Som en del av kommunikationen om havsfrågor har vi påbörjat arbetet med att utlysa en tävling om att ta fram en Havsflagga. Den ska kunna användas av alla som arbetar eller har en verksamhet som har med havet att göra. Det är ett antal parametrar som vi måste arbeta oss genom, som kriterier för designen och samarbetspartners. HaV, Länsstyrelsen och GU har redan uttryckt intresse. Vi bygger vidare på detta under våren och hoppas få fram en Havsflagga till Världshavsdagen 2025. 

Dansholmen

Platsen är inte vald för att den på något vis har en unik miljö utan tvärtom är rätt typisk för vår kust i Göteborg. Den ligger också nära en hållplats vilket gör det lätt för alla att ta sig ut till Fiskebäcks hamn och till mötesplatsen vid Fiskebäcken. 

En söndag i månaden bedriver vi inventering av arter på Dansholmen och dess vatten. Vi har haft besök av marinbiologer, växtexperter, biologer och nyfikna deltagare ur allmänheten. Vi har deltagit i Vårkollen, skapat våra egna artkartor utifrån vad vi redan vet och vad vi kan förvänta oss att finna. Vi har arbetat med olika teman för att lättare kommunicera vad en utflykt till Dansholmen innebär. 

Demokratisk kvart

I samband med att vi kontaktade Studiefrämjandet för att se om vi kunde lägga upp våra möten som studiecirklar, betonade Elinor Askmar vikten av demokrati och folkbildning, särskilt i tider då det finns politiska partier som vill begränsa människors tillgång till utbildning och kunskap genom att skära ner bidragen till studieverksamheter. I och med att Havsgruppen nu är en studiecirkel har vi anpassat våra tider för att passa in i cirkelformatet, dvs 3×45 minuter, dvs vi har lagt till en kvart. Den kvarten går nu under beteckningen Demokratisk kvart och syftar till att lyfta fram frågor som rör demokrati och miljö. Genom att skapa medvetenhet om vikten av att bibehålla och skydda våra demokratiska institutioner och rättigheter, kan vi bättre bedriva en verksamhet som syftar till att engagera människor i kunskapsfördjupande och folkbildande aktiviteter och därmed öka möjligheten att mer aktivt föra upp havsfrågor på agendan. Den Demokratiska kvarten har visat sig vara mycket betydelsefull i vår förståelse för vad som händer med miljön om demokratin ständigt naggas i kanten. Miljöfrågan är starkt förbunden med demokratiska rättigheter.

Skriven av

Aurora Tellenbach, sammankallande Havsgruppen

Ann-Marie Ljungberg, vice sammankallande Havsgruppen

Klimatgruppen

Sammanfattning

Under 2023 har klimatgruppen fortsatt arbeta enligt den något förändrade modell som genomfördes 2022, det vill säga  med möten var fjärde vecka och med decentraliserat ansvar för genomförandet av mötena.

Mötes- och medlemsstatistik, organisation

Gruppen har under 2023 hållit elva möten med en genomsnittlig närvaro på 9.9 personer/möte (motsvarande siffra för 2022 var 7.4). Genomsnittlig närvaro per medlem har varit 3.4 möten (jämfört med 4 år 2022) och sju medlemmar har deltagit i mer än hälften av årets möten. Sammanlagt har 32 olika personer deltagit i mötena under året, en rejäl ökning jämfört med 24 personer 2022. Hälften av de deltagande besökte max två möten. Alla möten under året har hållits på plats i föreningens lokal, dock med möjlighet för medlemmar att delta via Zoom (något som utnyttjats sparsamt men med mestadels gott resultat). Gruppens epostlista omfattar i dagsläget 138 namn (en ökning med fem namn under året) och vår Facebook-grupp, ”Klimatgruppen i Göteborg (Naturskyddsföreningen)”, har 841 medlemmar (en ökning med 102 namn under året).

Genomförda aktiviteter
 • 27/3: Medverkan i arrangemanget “Hållbara staden-dagarna” med bland annat Hyresgästföreningen.
 • 8/6: Manifestation utanför börsen med flygbladsutdelning mot Skeppsbrogaraget.
 • 20/6: Debattartikel i GP “Göteborgspolitikerna ser klimatfrågan som ett politiskt spel” 
 • Sommaren 2023: medverkan vid evenemang på Grönsakstorget i samband med att torget ska bli bilfritt under sommaren.
 • 14/9: Offentlig föreläsning om CCS (carbon capture and storage) på restaurang We & Deli.
 • 16-17/9: Visning av fyra klimatfilmer på Hagabion under devisen “Människor Mod Miljö Motstånd”.
 • 27/11: Debattartikel i GP “Vi behöver bryta bilberoendet i stan”.
 • 30/11 Lektion om klimatengagemang och Naturskyddsföreningens arbetssätt med gymnasieklass på Arbetarrörelsens Folkhögskola.
 • Nov – dec: Mejlkampanj mot förslaget om ett nytt underjordiskt garage “masthugget Öst”
 • Fem dialog-träffar med lokala politiker/tjänstemän (Karin Pleijel, Hanan Baalbeki, Marcus Jahnke, Thomas Holst, Anna Belfrage/Emmyly Bönfors).
 • “Grön öl”, sociala träffar ett antal gånger under verksamhetsåret.
Miniseminarier under året
 • Mats Alfredsson, miljöförvaltningen: Strategin “Vi agerar som föregångare”.
 • Alhassan Osman, FFF-medlem, Sudan: Om klimatfrågan i Sudan och Nordafrika.
 • Tove Lund, förvaltningen för demokrati och medborgarservice:. Strategin “Leva Hållbart”.
 • Pia Björstrand, aktionsgruppen End Ecocide Sweden: Om kriminalisering av ekocid.
 • Oskar Tagesson, kretsstyrelsen: Om kretsstyrelsens arbete.
 • Stefan Wirsenius, Chalmers: Om biobränslenas klimatpåverkan
 • Marcus Jahnke, miljöförvaltningen: Om utvärderingen av arbetet med Göteborgs stads miljö- och klimatprogram.

De två sista seminarierna i listan spelades in och har lagts, eller kommer att läggas upp på YouTube

Utvärdering av föregående verksamhetsplan

Följande punkter i verksamhetsplanen för 2023 har i större eller mindre utsträckning förverkligats:

 • Träffar
 • Utveckling av gruppens interna arbete
 • Kontakter med andra kretsar och grupper (dock ej med andra kretsar detta år)
 • Dialog med Riks
 • Föredrag
 • Samverkan med Hyresgästföreningen
 • Frihamnsdagarna
 • Presentationsmaterial (vi skapade en roll-up som tyvärr försvunnit under året)
 • Politikerdialog
 • Granskning av lokala beslut och förslag
 • Debattartiklar

Följande punkter har ej förverkligats:

 • Dialog med lokala media
 • Delta i samarbete med andra grupper organiserat av Studiefrämjandet (initiativet har avstannat från SF:s sida)

Skogsgruppen

Sammanfattning

Göteborgs skogsgrupp återstartades inom Naturskyddsföreningen i Göteborg i början av 2023. Året har varit aktivt med i början minst två möten per månad i början av året, därefter ett per månad. Under året har vi arrangerat tolv olika aktiviteter; vandringar, föredrag mm. Under hösten har vi bildat tre olika arbetsgrupper. Vi har en aktiv grupp på Facebook med 219 medlemmar, och en mejllista med 77 kontakter som får våra regelbundna utskick och mötesinbjudan.

Månadsträffar

Vi har haft ett antal träffar under året, både digitalt och på plats i kansliet. Under första halvåret cirka två möten i månaden för att till hösten ha ett möte i månaden. På de flesta möten har det varit mellan sju och elva deltagare, färre vid några tillfällen. Under senare delen av hösten har vi avslutat möte med ”månadens skogsfundering” det vill säga ett tema som vi kan diskutera. Första temat var ”För många eller för få älgar?” – konflikter mellan olika samhällsintressen om älgen, framför allt om hur stor älgstammen bör vara. Andra temat var “Vilka arter kan man hitta i en vinterskog?” – lavar och mossor som man kan spana efter under kala vintermånader.

Filmvisning
 • Visning av filmen ”Om skogen” på Hagabion i samarbete med Extinction rebellion
Föredrag/workshops
 • Föreläsning digitalt om naturvärdesinventering av skog.
 • Föreläsning om bioenergins klimatpåverkan i samarbete med Studiefrämjandet,
 • Föreläsning om avverkningsanmäld skog och hur man kan hantera det.
 • Föreläsning om skogens fåglar
 • Workshop om digitala verktyg för informationssammanställning,
 • Workshop om inrapportering av arter
Vandringar/utflykter
 • Två vandringar i Vättlefjäll/Lärjeån under vår och försommar för allmänheten.
 • En vandring i Slottsskogen för allmänheten
 • En vandring i Bokedalen med tema skillnad mellan naturskog/produktionsskog för allmänheten
 • En vandringsföreläsning om skogsbruk i Jonsered
Kurser

Medlemmar i Skogsgruppen har deltagit i olika kurser om skog och arter arrangerade i Ale och Härryda kommuner under hösten. Medlemmar ur Skogsgruppen har deltagit i ett brett samarbete för ett hållbart nyttjande av Vättlefjällsområdet som samordnas av Tikitut och sträcker sig över tre kommuner. En mängd olika organisationer och myndigheter är med i samarbetet.

“Skogsöl”

Vi har haft skogsöl på närbeläget etablissemang vid några tillfällen efter möten. 

Under hösten 2023 bildades tre arbetsgrupper inom skogsgruppen. Här är beskrivningen av grupperna:

Bevara skyddsvärd skog
 • Målet för gruppen är att identifiera skogar med höga naturvärden inom Göteborgs kommun som ej är inventerade.
 • Gå igenom länsstyrelsen utpekade värdetrakter. Finns det skyddsvärda skogar inom dessa som bör inventeras/bevakas?
 • En kunskapssammanställning, en förstudie kommer att genomföras till att börja med. Därefter besök i utvalda skogsområden.
 • Vi vill även ha koll på avverkningsanmälningar inom Göteborgs kommun och ha rutiner för att hantera dem.
 • Eventuellt även att samverka med andra skogsgrupper i Göteborgsregionen.
Kunskap och utbildning
 • Målet för gruppen är att lära sig mer inom gruppen om skog och även lära ut till allmänheten.
 • Inspirera allmänheten genom att bland annat hålla skogsvandringar och föreläsningar.
 • Öka vår kunskap i gruppen om värdefulla/skyddsvärda skogar och arter.
 • Detta uppnås genom att arrangera studiecirklar/bokcirklar, kurser och föredrag.
Strategi och verksamhetsstöd
 • Målet för gruppen är att ta ha en effektivare dialog och koordinering av arbetsgrupper
 • Ta fram ett bättre kommunikationsverktyg?
 • Samla ihop mallar och dokument för gruppen. Skapa struktur på servern.
 • Ta fram riktlinjer för aktivt deltagande i skogsgruppen.
 • Skapa ett dokument med tips och kontaktuppgifter till andra som arbetar med skogsfrågor.

Stadsplaneringsgruppen

Sammanfattning

Stadsplaneringsgruppen fortsätter vara aktiva under året, om än i mindre omfattning. Vi fortsätter att hålla våra månadsträffar och föredrag och erbjuder alla att delta digitalt vid behov med Google meet som verktyg. I början av året fokuserade gruppen på att bibehålla sin kärnverksamhet med mer aktiv närvaro på sociala medier och börja planeringen av Frihamnsdagarna 2023, där vi hade ambitionen att göra något större än under 2022. I slutändan gick det mycket bra och Stadsplaneringsgruppen levererade ett otroligt arbete tillsammans med de övriga grupperna. Tyvärr hände något unikt hos Göteborgs Stad under 2023, väldigt få byggplaner var öppna för synpunkter, med inga från oktober till och med december. Därför nådde Stadsplaneringsgruppen en bottensiffra jämfört med föregående år, endast nio stycken, samt ett samarbete på ett remissvar tillsammans med Cykelfrämjandet. De främsta har igen handlat om Volvo Cars exploatering på Hisingen men även ett par större projekt i centrala Göteborg, till exempel bangårdsförbindelsen. Istället har gruppen fokuserat på kampanjer, debattartiklar och att visa upp sig utåt. Bland annat genom marscher med Extinction rebellion,

föreläsningar på bokmässan och Göteborgs Universitet och mindre presentationer på riksnivå. En representant var även med på riksstämman 2023 i Västerås i juni. Gruppen tog även tillfället i akt att följa upp sina gamla yttranden och se vilka  svar staden har gett på dem. Gruppen har varit mycket aktiv på Instagram, framförallt genom nämnda aktiviteter istället för yttranden som föregående år. Vi har fortsatt genomföra vår AW, med något fler intresserade än under 2022.

 

Det är runt åtta personer på månadsträffarna (2022: tio personer, 2021: tio personer, 2020: nio personer, 2019: åtta personer, 2018: sju personer, 2017: fyra-fem personer ). Maillistan innehåller 112 personer (2022: 114 personer, 2021: 118 personer, 2020: 98 personer, 2019: 68 personer, 2018: 43 personer, 2017: 21 personer). Kristin Westlund ersatte Oskar Tagesson som sammankallande för gruppen. Gruppen kommunicerar via mail och Slack. 

Vinster
 • Vinst 1 – Landala – Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av studentbostäder, gästforskarbostäder och centrumverksamhet. Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 13 december 2022. Kommunfullmäktige antog planen den 23 mars 2023. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen. Mestadels på grund av dess byggnadshöjd och hur det påverkar den befintliga bebyggelsens intryck.

Genomförda aktiviteter

Månadsträffar. Stadsplaneringsgruppen träffas kontinuerligt cirka en gång i månaden. 2023 var det tio månadsträffar. Stort fokus har varit på Frihamnsdagarna, kampanjer och den rådande miljökrisen. Träffarna har hållits både fysiskt och digitalt.

Yttranden

Vi har lämnat in totalt tio/elva yttranden. De olika siffrorna beror på att det sista yttrandet lämnades in för två detaljplaner. (2022´: 17 st, 2021: tolv st, 2020: tretton st, 2019: tio st, 2018: sex st)

 

 • Detaljplan för bostäder vid Långedrags båtvarv inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg. Plan utökad förfarande- Samråd. 2023-03-01
 • Yttrande Detaljplan för Bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen. Plan standardförfarande- Samråd. 2023-03-07
 • Yttrande – Avvägningssamråd Volvo Technology. Nytt grundtillstånd – test- och utvecklingsverksamhet – företag. 2023-03-15
 • Detaljplan för verksamheter vid Norra Stenebyvägen inom stadsdelen Tuve. Plan utökat förfarande – Samråd. 2023-04-12
 • Detaljplan för bostäder, lokaler, grönytor och service vid Backavägen och Norra Deltavägen, inom stadsdelen Backa (Backaplan dp3). Plan utökat förfarande – Samråd. 2023-04-18
 • Detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim. Plan utökat förfarande – Granskning. 2023-10-05.
 • Remissyttrande Bangårdsförbindelsen. Samarbete med Cykelfrämjandet- Göteborgskretsen. 2023-10-27
 • Program för Brunnsbo-Linné via Lindholmen. Samrådsremiss. 2023-12-05
 • Detaljplan för Upphävande av del av detaljplan för Västra Lundbyhamnen inom stadsdelen Lundbyvassen i Göteborg/Detaljplan för Upphävande av del av ändring och utvidgning av detaljplanen för del av stadsdelen Lundbyvassen inom stadsdelen Lundbyvassen. Plan förenklad förfarande – Samråd. 2023-12-13
Föredrag/workshops
 • 19/4- Lär dig skriva yttrande- del 2. Två deltagare
 • 22/5- March under “Biologiska mångfaldens dag” med Extinction Rebellion.
 • 27/9- Hålla seminarium/presentation på Grön scen under Bokmässan i Göteborg 2023.
 • 16/10- Presentera vårt arbete för riks under kampanjen “Bryt bilberoende” Större föredrag/Workshops som gruppen har deltagit i
 • 28/8-1/9- Frihamnsdagarna 2023.
 • 12/10- Föredrag hos Göteborgs Universitet under alumniseminarium (på  engelska!)
Platsbesök
 • 16/11- Platsbesök på Göteborgsoperan och höra om deras hållbarhetsarbete. Tio deltagare
Kampanjer
 • “Bryt bilberoende”- En nationell kampanj som syftar till att upplysa de negativa aspekterna med bilberoendet. större mängd material har skapats, både digitalt och för tryck på riksnivå. Stadsplaneringsgruppen har hållit presentationer, diskussioner på gruppnivå och i samarbete med kretsen skrivit en debattartikel. Stadsplaneringsgruppen planerar att fortsätta kampanjen på lokal nivå under 2024.
 • Rekryteringskampanj- En kampanj där gruppen fokuserar på att rekrytera fler aktiva medlemmar. Detta har skett genom flera föreläsningar, skapa affischer och flygblad, med fokus på studenter.
Samtal/Möten
 • Möte på riksnivå
Debattartiklar och pressmeddelande
 • Ett asfalterat Hisingen med en PFAS depå i Torslanda, är det framtiden eller redan ett faktum? Publicerades i ETC 2023-09-20
 • Vi behöver bryta bilberoendet i stan. I samarbete med Oskar Tagesson och Dan Baeckström. Publicerades i GP 2023-11-27
Sommaravslutning
 • Terminen avslutades med ett litet kalas för att umgås och fira vårt arbete. Fyra personer deltog.
Grön öl

Gruppen fortsatte att hålla Grön öl under 2023, ett initiativ för att kunna ses och mingla, lära känna varandra och prata lite bredare om olika hållbarhetsfrågor. Till dessa tillfällen har även föreningens övriga grupper och medlemmar varit inbjudna och ett par stycken utanför Stadsplaneringsgruppen har deltagit såsom Klimatgruppen och Havsgruppen. Intresse finns att fortsätta  ha gemensamma aktiviteter för att stärka vårt samarbete. 

Kommunikation

Vi skriver om aktiviteter i nyhetsbrevet, på Instagram, Slack samt Facebook. Lucas Gebrim och Emmelie Falk har skött Instagram och Facebook respektive, dock har Lucas slutat. Vi kommunicerar aktivt våra aktiviteter och debattartiklar på våra sociala medier samt nyhetsbrev för att visa vad vi gör i gruppen.

Utvärdering

Måluppföljning:

 • Skriva tio yttranden

Ja uppfyllt– Vi skrev nio stycken samt ett remissvar med cykelfrämjandet.

 

 • Bidra till Frihamnsdagarna 2023

Ja uppfyllt- Vi bidrog till arbetet samt deltog på Frihamnsdagarna och visade upp vår grupp.

 

 • Nå ut till fler på Instagram – vi vill få minst 1000 följare

Ja uppfyllt- 1 112 följare

 

 • Fler än fyra temakvällar – föredrag, workshops, panelsamtal

Ja uppfyllt- Gruppen hade fem stycken.

 

 • Färdigställa en checklista för yttrande, som är en del av handboken.

Ja uppfyllt

 

 • Utveckla en digital version av grönkartan

Inte uppfyllt- vi har inte haft tid.

 

 • Lansera minst tre kampanjer

Nästan uppfyllt- vi har lanserat två kampanjer.

 

På grund av den mindre mängden byggplaner tillgängliga för synpunkter har vi under året fokuserat på fler aktiviteter, artiklar och visa upp oss utåt. Antal personer som nås ut via mail är nu 112 stycken, vilket är en minskning på cirka 1 procent. Vi har försökt att rekrytera fler medlemmar som i framtiden kan bli mer aktiva deltagare. Ansvarsområdena har koncentrerats mer på en person, vilket behöver åtgärdas. Det har varit mycket bra att vi har haft två stycken som ansvarar för sociala medier i gruppen. Under året har det varit lärorikt att följa upp på flera planärenden och diskutera eventuella förbättringar till våra yttranden, en ambition vi hade under 2023. Det är viktigt att skapa en välkomnande miljö med bra introduktion till nya medlemmar, dock kräver det energi från de redan aktiva medlemmarna. Under 2023 fanns ett behov att bli en mer öppen och mindre stressad grupp med mer flexibilitet då utbrändhet har uppstått. Därför diskuteras att anpassa ambitionsnivån efter en mer hållbar arbetsmiljö med fler aktiva medlemmar. Tyvärr har antalet aktiva medlemmar inte ökat och därför har detta bemötts till viss del genom ett färre antal yttranden och mindre kampanjer samt aktiviteter. I framtiden önskas från sammankallande att andra ansvarar för kampanjer, sociala medier och platsbesök för att sprida ut ansvaret.

Utflyktsgruppen

Verksamhetsberättelsen från Utflyktsgruppen är gjord som en utvärdering i samband med att intressegruppen avslutades under 2023 och engagemanget och initiativet i gruppen istället flyttades över till andra intressegrupper. 

Detta är utvärderingen av försöket att dra igång en utflyktsgrupp inom Naturskyddsföreningen i Göteborg under våren 2023. Den är gjord av Erica Storckenfeldt (sammankallande) och inte bredare förankrad.

Bakgrunden och syftet 

Det fanns utrymme för fler aktiviteter i kretsen som riktade sig till allmänheten, framförallt för att arbeta för att sprida känsla för vår natur men även som ingång till föreningen. Tanken med en enkel utflyktsgrupp var att dels hjälpa alla möjliga människor att komma ut i naturen, och dels att vara en enkel första grupp att vara med i.

Detta har hänt 2023

De första deltagarna kom från kretsens informationsmöte för nya medlemmar, flera hade främst visat intresse för andra grupper men bjöds in. Under våren var gruppen aktiv (se nästa stycke), men i slutet av våren blev ett uppehåll, Erica (sammankallande) var på annan ort, det dröjde till nästa möte och under sommaren avstannade gruppen. 

Av de planerade aktiviteterna hölls uppstarts- och gruppmöten under våren, kontakt söktes med de andra grupperna (möte med de sammankallande var bokat men fick skjutas upp, och blev till slut inte av) och en enklare utbildning i närnaturguidning för gruppens medlemmar hölls. Som stöd för dem togs en mall fram för att skicka rätt info till hemsidan till kansliet samt en checklista med praktiska tips baserat på Naturskyddsföreningens närnaturguide-projekt. Ett par utflykter ordnades, bland annat en uppskattad guidning på Amundön av två av de nya medlemmarna.

Detta är den enda utvärdering som gjorts/görs, eftersom gruppen ligger nere så anser jag inte att det är aktuellt längre att fråga de som deltog för över ett halvår sedan. 

Uppnåddes syftet och målet?

Ja och nej. Ja: några utflykter ordnades, och parallellt med denna gruppen drog framförallt Skogs- och Havsgrupperna igång. Dessa har ordnat ett antal aktiviteter för allmänheten, så en del av syftet uppnåddes av dem vilket minskar behovet av en utflyktsgrupp utöver de tematiska grupperna. Dessa aktiviteter kanske även fungerar som ”inkörsport” för nya medlemmar. Nej: gruppen har i praktiken somnat in och bidrar inte längre till verksamheten. Det kan även finnas glapp mellan de andra gruppernas områden (tex limniska miljöer, våtmarker osv). 

Målen var att hålla igång året ut, och uppnåddes inte. Viljan inför 2024 finns förhoppningsvis kvar, men inte inom denna grupp då den ligger nere. 

Lärdomar 

Inför uppstarten rekommenderade föreningen att vara minst några stycken för att starta en grupp, och det visade sig riktigt. Gruppen drevs helt av sammankallande, och övriga som visade tecken på att vilja dra i den antingen flyttade eller engagerade sig mer i de andra grupperna. Då sammankallande inte upprätthöll arbetet rann gruppen ut i sanden. Fortsätt med samma rekommendation. 

De mest engagerade personerna i gruppen engagerade sig samtidigt i någon av de andra grupperna som startade upp samtidigt och var tydliga med att deras fokus låg där. Sammankallande valde att inte dra i dem, för att inte dra i dem från flera håll och riskera att de lämnar helt. Detta kanske gick ut över utflyktsgruppen, men huvudsaken bedömdes vara att de är engagerade och inte i vilken grupp. 

Tankar framåt

Det mest positiva är att de mest engagerade medlemmarna är (såvitt jag vet) kvar i de andra grupperna. För dem är det nog enklare att bara ha en grupp, och då är mitt förslag att istället ordna utflykter inom de andra befintliga grupperna som har farten uppe istället för att organisera en till grupp. 

En sak vi diskuterade i gruppen är att ordna någon guideutbildning för att stötta de som tar på sig ansvaret att ta med folk ut i naturen (både för kommunikationstips, proffsighet men även för säkerheten om något händer). Detta kan med t ex göras i kretsen och bjuda in alla grupper att delta. 

Under våren försökte vi även få till ett gemensamt möte mellan sammankallande i alla grupper som ordnar externa verksamheter för att synka oss, det blev framflyttat och rann också ut i sanden under sommaren. Möjligen kan en gemensam satsning på utåtriktade aktiviteter vara ett sätt att öka kontakten mellan olika grupper (om det är önskvärt från de andra). 

Slutligen tror jag att det är viktigare än någonsin att lyfta naturkänslan, inklusive naturens eget värde, och hoppas att kretsen fortsätter det arbetet oavsett utflyktsgruppen!

Ängsgruppen

Ängsgruppen började året traditionsenligt med att bygga holkar en helg i början på mars på Naturhistoriska muséet. Vuxna och barn byggde med hjärtans lust och vi var fem från föreningen som deltog. Sveto och jag hade förberett bygget några dagar med att kapa bitar och förborra så att skruvarna var lätta att dra i med små skruvdragare för barn. Kul och uppskattad aktivitet.

Sedan började ängsjobbet som vanligt med att faga ängar i Skändla och Slottsskogen. Efter att äntligen fått till ett samarbetsavtal med kommunen så började de att gräva av en decimeter för att så frö från Pratensis.

Under sommaren hade vi ett gott samarbete med Gunnebo slotts trädgårdsmästarutbildning och Lst som förlades i Skändla. Även där fagade ”eleverna” och hamlade och röjde och brände små ytor för att kolla effekter av olika åtgärder.

På återbesöket under sensommaren kunde vi åxå märka en del effekter, kanske främst genom att de riktigt mossrivna ytorna uppvisade glädjande resultat i form av mycket ökad blomning och grässpridning, av darrgräs framförallt. 

Under våren spred vi frön efter banvallen genom Olofstorp där Trafikförvaltningen nappat på ide’n om en blommande banvall. LONA-projektet genomförs tillsammans med Gunnilse-Olofstorps intresseförening och vi får se framöver om det tar sig nåt.

I början på juni genomförde vi som vanligt den efterfrågade och bejublade liekursen med ny kursledare. Jenny Pantersnigeln axlade LieMats mantel med den äran och fick goda vitsord av deltagarna. I slutet på augusti slår vi som vanligt Skändla äng. Vi var ett femtontal deltagare med nya och gamla ansikten. Samma sak gjorde vi en gång till i Slottsskogen under två kvällar och nya kontakter uppkom med proffsslåttrare och studenter som vill göra med praktiskt arbete framöver. De har ett nätverk med 120 pers. Spännande!

För att verkligen magra ut ängen i Slottsskogen slog vi den ännu en gång i september.

Under året har ett antal rådgivningar och besök på olika platser i stan genomförts med tacksamma intresserade folk som vill försöka skapa andra ytor och växtlighet än bara gräs, både i villaträdgårdar och allmänningar.

Sammanlagt har nog ett 75-tal personer varit med i verksamheten, mer eller mindre.

Natursnokarna

Natursnokarna är föreningens barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Arbetet med natursnokarna leds av en verksamhetsutvecklare på Kansli Väst. Det ordnas varje år ett regionalt läger och även inspirationsdagar. Under 2023 har det funnits lokala grupper i Änggårdsbergen/Majorna, Kortedala och Frölunda/Ruddalen.

 

Härmed avgiven verksamhetsberättelse lämnas av styrelsen i Naturskyddsföreningen i Göteborg.

 

Göteborg den 2024-02-14

 

Oskar Tagesson, Ann-Marie Ljungberg, Linda Gustafsson, Kim Weinehammar, Thomas Röstell, Mats Andersson, Clara Lundberg, Anders Johnard, Clara Lerbro