Höjda miljöambitioner med nytt styre, men kommer det räcka?

Naturskyddsföreningen i Göteborg kommenterar inriktningen kring miljö och klimat i och med det nya styret i Göteborgs Stad bestående av S, V, MP. Föreningen har granskat budgeten för 2023 och flerårsplaner 2024-2025 som antogs torsdagen den 24 november 2022. I budgeten syns höjda ambitioner inom klimat- och miljöområdet och det finns flera förslag som Naturskyddsföreningen i Göteborg har kämpat för under lång tid som nu ska genomföras, men mer behöver göras.

Det är positivt att arbetet med att ta fram en klimatbudget startar och att nämnder och styrelser måste synliggöra sina klimatåtaganden. Det nya styret prioriterar klimatomställningen och målet att bli klimatneutrala till 2030 och skriver att om takten visar sig vara otillräcklig ska fler och förstärkta åtgärder genomföras. Biltrafiken ska minska och fokus ligga på kollektivtrafik, cykel och gång. Nya styret ger också miljö- och klimatnämnden ett övergripande mål om att den biologiska mångfalden ska öka.

Andra förslag föreningen har fått genomslag för och som bidrar till en bättre stadsmiljö och minskad klimatpåverkan är att stegvis införa miljöklass 3 i innerstaden, bilfria zoner kring skolor, utökat skötsel av värdefulla naturområden och utbyggnad av laddstolpar.

När det kommer till stadsmiljö kommer klimatberäkningar och nyttokostnadsperspektiv att genomföras på alla infrastrukturprojekt med planerad byggstart år 2024. Något som vi efterfrågat och som kommer underlätta granskning av nya vägprojekts påverkan på möjligheten att nå klimatmålen. Föreningen anser att det är viktigt att klimatberäkningarna även tar klimatutsläppen från ökad biltrafik vid nya vägar i beaktning. Andra förslag föreningen har fått genomslag för och som bidrar till en bättre stadsmiljö och minskad klimatpåverkan är att stegvis införa miljöklass 3 i innerstaden, bilfria zoner kring skolor, utökat skötsel av värdefulla naturområden och utbyggnad av laddstolpar.

Stadsplanering är ett viktigt verktyg för att nå en hållbar stad. Föreningen ställde sig mycket kritisk till att staden föreslog att bebygga många stora naturområden i nya översiktsplanen som antogs i maj 2022. Nu stoppar det nya styret exploateringen av flera av dessa områden med värdefull natur och åkermark, det gäller i Säve, Bua, Skogome och Björlanda. S, V och MP vill dessutom att fokus ska ligga på att bygga på redan exploaterad mark och att värdefulla naturområden och brukningsbar jordbruksmark ska värnas. Vid markanvisningar ska staden ställa krav på klimatneutralt byggande och användning av återbrukat byggmaterial. Detta är en konkret åtgärd för att nå stadens mål om minska klimatpåverkan från byggande med 90 % till 2030.

Naturskyddsföreningen i Göteborg saknar klimatberäkningar som redovisar vilka utsläppsminskningar de olika förslagen kommer att ge.

Frågan är om detta räcker för att Göteborg ska bli en grön, artrik och hållbar stad? Korta svaret är nej. Betydligt mer behöver göras. Det är svårt att granska hur politiken påverkar klimatet då budgeten saknar en klimatkonsekvensbeskrivning eller klimatberäkningar som redovisar vilka utsläppsminskningar de olika förslagen kommer att ge. Detta vill Naturskyddsföreningen i Göteborg att styret redovisar i samband med nästa års budget. S, V och MP vill fortsatt se en årlig byggnation av 500 småhus och stoppar inga utbyggnadsområden för industri och verksamheter, vilket kommer att betyda exploatering av natur och förlust av biologisk mångfald. Inga höjda investeringar sker heller till miljö- och klimatnämnden.

Med det nya styret har miljöambitionerna höjts men föreningen ser att betydligt mer behöver göras. Naturskyddsföreningen i Göteborg ser fram emot att föra en dialog med nya styret och oppositionen för att skynda på klimatomställningen och diskutera konkreta förslag.

Naturskyddsföreningen i Göteborg